Gå til hoved indhold

Badning & vandsport frarådes ved Skovshoved Havbad

Der er konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. På grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning og ophold på vandet på det kraftigste.

Badning og vandsport frarådes ved Skovshoved Havbad

Baggrund

På baggrund af forhøjede værdier af bakterier i badevandet ved Skovshoved Havbad har Gentofte Kommune siden torsdag den 10. august 2023 frarådet badning ved Skovshoved Havbad. Senere er også vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt blevet frarådet. 

I løbet af august 2023 har Gentofte Kommune og Novafos haft igangsat forskellige undersøgelser for at kortlægge kilden, og har i den forbindelse konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. Sommerens prøver pegede på, at der særligt under kraftig regn udledes regnopblandet spildevand fra ledningslækagen. Dette gav anledning til spildevandspåvirkning af badevandet omkring Skovshoved Havbad.

I forbindelse med undersøgelsesarbejdet rodes der med ledningen og der foretages tests. Dette medfører, at det er mere vanskeligt at sige, hvornår spildevandspåvirkningen fra lækagen konkret sker.  

Den pågældende spildevandsledning er en overløbsledning, der normalt bruges til at aflaste afløbssystemet, når det regner kraftigt, så der ikke sker opstuvning af regnopblandet spildevand i kældre og på terræn. Overløbsledningen har udløb ca. 1,5 km fra kysten og giver under normale forhold sjældent anledning til spildevandspåvirkning helt inde ved kysten.

Status over reparationsarbejder

Kommunens forsyningsselskab Novafos arbejder på højtryk for, at reparation af spildevandsledningen kan udføres snarest muligt. Der er tale om kompliceret arbejde, da alt foregår under vand og beton. Dertil kan vejrforhold spille en rolle i forhold til varigheden af reparationsarbejderne.

2024

Uge 8 - Der arbejdes fortsat på at skabe sigtbarhed ved samlingen nede i byggegruben. Arbejdet har været udfordret af meget nedbør de seneste dage, da utætheden i samlingen gør, at sigtbarheden forringes hver gang, der kommer vand ud i ledningen. Derudover har der været nedbrud på noget af mandskabets udstyr. Dykkerne er dog optimistiske, da de i denne uge er nået op på 10 centimeters sigtbarhed, hvilket er 10 cm mere end i sidste uge. Vi håber det holder tørvejr i næste uge, så den videre planlægning af reparation kan igangsættes.

Uge 7 - Oprensningen fortsættes. 

Uge 6 - Dykkeren arbejder på oprensningen af sand og sten over og under udløbsledningen, så der kan etableres sikre arbejdsforhold og bedre sigtbarhed, når de skal dykke under overdækningen.

Uge 5 - Novafos har fundet en utæthed på udløbsledningen ved Skovshoved, ved samling MS2, som er placeret under græsarealet mellem pumpestationen og kystlinjen. Da der på grund af slam og ophvirvlet materiale stadig ikke er sigtbarhed i vandet, er det baseret på, hvad dykkeren kan føle sig frem til. Dykkeren kan føle, at der er knækket noget af de øvre hjørner ved muffen ved samlingen. Der pågår stadig pumpning af slam og ophvirvlet materiale for at forbedre og sikre arbejdsforholdene for dykkeren. Herefter skal der fjernes en del slam mv. for at skabe sigt til nærmere vurdering af utætheden og hvorledes tætningen kan udføres.

Uge 4 - Der arbejdes fortsat på oprensning af slam mellem ledningsoverdækningen og selve ledningen. Formålet med oprensningen er at skabe sigtbarhed for de dykkere, som arbejder i udgravningen. På nuværende tidspunkt føler dykkerne sig frem uden sigtbarhed og under trange arbejdsforhold, når de håndterer og positionerer sugeslangen. Når slammet oven på og omkring udløbsledningen er fjernet, og vandet er mere klart, skal der udføres test ved samlingen. Novafos håber, at testen kan udføres i slutningen af næste uge/start af ugen efter (uge 5-6). Novafos er i gang med at planlægge alternative arbejdsprocesser for de resterende samlinger, hvis det viser sig, at utætheden ikke er på ledningen ved den nuværende udgravning.

Uge 3 - Der arbejdes på at oprense slam mellem ledningsoverdækningen og selve ledningen. Slammet består af et meget tæt lag sediment, som har lagt sig på ledningen hen over årene. Frostvejret skaber udfordringer for opsugningen, da materialet både fryser og er meget fast og sejt i sin form. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at anvende en alm. slamsuger, og derfor sker oppumpning nu i stedet med en tørstofsuger til særskilt vogn.

Uge 2 - Der skåret et inspektionshul i ledningens overdækning. Dykkerne har været nede under overdækningen, som er fyldt med plumret vand. For at skabe sigtbarhed og grundlag for test af om utæthed er ved denne samling, skal det plumrede vand bortsuges. I øjeblikket er slanger og sedimentationscontainer ved at blive klargjort til at kunne opsuge det plumrede vand og lede det via sedimentationscontainer til kloaksystemet.

Dykkerne anvender ventetiden til at forberede arbejde med at forstærke de samlinger, som er placeret ved de tidligere udførte inspektionshuller i overdækningen over ledningen.

Da det ifm. med arbejdet ikke kan undgås, at kloakvand kommer i forbindelse med luften, kan der, tæt ved stensætningen på kystlinjen, samt ifm. oppumpningen af det plumrede vand fra udgravningen på land, desværre forekomme midlertidige lokale lugtgener af kloakvand.

Uge 1 – Der er opstartet udgravning inde på land ved en samling på udløbsledningen, som er placeret ca. midt mellem stensætningen ved kystkanten og pumpestationens bygværk. Ledningens overdækning er fritlagt i udgravningen.

2023

Uge 52 – Ophold grundet juleferie.

Uge 51 – Udførte test under stensætningen giver anledning til at søge efter utætheder på landsiden. Der graves derfor på græsarealet fra stensætningen og op til pumpestationen de kommende uger. Ophold i arbejdet op mod jul, grundet stormvarsel.

Uge 49 - Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter arbejderne ved det ledningsstræk, der ligger under stensætningen foran bølgeskærmen. Arbejdet kræver bl.a., at der flyttes mere af stensætningen end først planlagt.

Uge 48 – På grund af blandt andet vind- og vejrforhold er de planlagte arbejder ved ledningsstrækket under stensætningen blevet forsinkede.

Uge 47 - Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter arbejderne ved det ledningsstræk, der ligger under stensætningen foran bølgeskærmen. 

Uge 46 – Undersøgelserne har vist, at der ikke er utætheder på den del af ledningsstrækket, der netop er undersøgt, dvs. det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Det næste ledningsstræk, der skal undersøges er beliggende under stensætningen foran bølgeskærmen og kræver blandt andet fjernelse af en del af stensætningen. Forberedelse af undersøgelsesarbejdet påbegyndes i slutningen af denne uge.

Uge 45 - Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Undersøgelserne omfatter skærearbejder, løft af betonoverdækning og udførelse af test for placering af utæthed.

Uge 44 – På grund af den kraftige østenvind er de planlagte arbejder igen blevet forsinket og udskudt. Strøm- og bølgeforhold har bl.a. gjort, at den tidligere udførte oprensning er skredet ned i arbejdsområdet, hvilket har betydet, at oprensningen delvist har skulle udføres igen.

Uge 43 – Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Arbejdet ved det kystnære ledningsstræk forventes at fortsætte i uge 44.

Uge 42 – Der er foretaget oprensning ved ledningsstrækket helt tæt på kysten, men på grund af kraftig vind er ugens planlagte skærearbejder blevet sat på pause og udskudt en uges tid.

Uge 41 – Undervandsarbejdet fortsættes: Undersøgelserne har vist, at der ikke er utætheder på den del af ledningsstrækket, der netop er undersøgt, dvs. det ledningsstræk, der ligger nordvest for træbroen. Som forebyggende tiltag vil det netop undersøgte ledningsstræk (nordvest for træbroen) blive tætnet og undersøgelserne af spildevandsledningen fortsætter på det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Arbejdet ved det kystnære ledningsstræk forventes at fortsætte i uge 42.

Uge 40 – Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af den del af spildevandsledningen, der ligger tættere på land (nordvest for træbroen). Undersøgelserne kræver blandt andet, at en større betonoverdækning skæres fri og løftes af for at komme til selve spildevandsledningen. 

Uge 39 – Undervandsarbejdet fortsættes: Ved hjælp af dykkere foretages yderligere undersøgelser af spildevandsledningen på ledningsstrækningen tættere på land (nordvest for træbroen). Da der er tale om et ledningsstræk, der er svært tilgængeligt, kommer undersøgelserne til at strække sig ind i uge 40 og 41.

Uge 38 - Undervandsarbejde indledes: Ved hjælp af dykkere er den del af spildevandsledningen, som ligger i kajakpolo-bassinet blevet undersøgt, men her er ikke konstateret lækage.

Uge 37 - De indledende forberedelser til yderligere undersøgelser og reparationsarbejderne påbegyndes: flytning af flydebroer i kajakpolo-anlægget og tilrigning af flåde med diverse materiel.

Badning og vandsport frarådes

Badning, vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt frarådes ved Skovshoved Havbad, indtil utætheden på spildevandsledningen er udbedret og vandprøver kan bekræfte, at vandkvaliteten igen er god. Indtil da kan badning foregå ved Skovshoved Syd eller ved en af Gentofte Kommunes øvrige badesteder.

Vi opfordrer til, at kommunens anbefalinger samt de nødvendige afspærringer under Novafos’ reparationsarbejde respekteres.

Frarådning af badning, vandsport og andre aktiviteter sker i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan tjekke den aktuelle badevandskvalitet på badevand.dk


Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk