Gå til hoved indhold

Typer af vederlag

Få overblik over de forskellige typer af vederlag, som politikerne modtager for deres politiske arbejde.

Fast vederlag

Det faste vederlag gives for medlemskab af Kommunalbestyrelsen og for møder m.v. generelt som følge af medlemskabet af Kommunalbestyrelsen.

Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør det faste vederlag med virkning 1. april 2021 98.687,04 kr. årligt (reguleret).

Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at få tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion på 22.918 kr. i det faste vederlag årligt med virkning fra 1. april 2021 (reguleret).

Tillægsvederlag

Der gives til tillægsvederlag gives til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet.

Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør tillægsvederlaget 15.269,16 kr. årligt med virkning fra 1. april 2021 (reguleret).

Udvalgsvederlag

I Gentofte Kommune er der nedsat følgende udvalg, se styrelsesvedtægten:

 • Økonomiudvalget
 • Ældre-, Social og Sundhedsudvalget
 • Skoleudvalget
 • Børneudvalget
 • Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
 • Byplanudvalget
 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
 • Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Pr. 1. april 2021 udgjorde vederlaget for medlemskab af Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg i Gentofte Kommune 22.134,00 kr. Formanden og næstformanden for et udvalg modtager særskilt vederlag, og derfor ikke udvalgsvederlag (se nedenfor).

Der nedsættes løbende opgaveudvalg, som er midlertidige, rådgivende udvalg i medfør af styrelseslovens §17, stk. 4. Der udbetales ikke vederlag til medlemmerne af opgaveudvalget, bortset fra til formanden og næstformanden for udvalget (se nedenfor).

Formands- og næstformandsvederlag

Det følger af Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt, at der ydes følgende vederlag til formændene for de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget:

 • Formanden for Ældre-, Social og Sundhedsudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Skoleudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Børneudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Byplanudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Børne- og Ungeudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Folkeoplysningsudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag

Borgmesterens vederlag er reguleret af vederlagsbekendtgørelsen. Vederlaget er pr. 1. april 2021 1.087.209,96 kr. årligt. Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget og vederlægges ikke særskilt for dette hverv.

Det følger endvidere af Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt, at der ydes følgende vederlag til næstformændene for Økonomiudvalget og de stående udvalg:

 • Næstformanden for Økonomiudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Ældre-, Social og Sundhedsudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Skoleudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Børneudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Byplanudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Børne- og Ungeudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag

1. viceborgmesteren får et vederlag på 5,3 % af borgmesterens vederlag og 2. viceborgmesteren modtager et vederlag på 2,3 % af borgmesterens vederlag.

Formænd og næstformænd for opgaveudvalg modtager et vederlag svarende til vederlaget som en formand eller næstformand får i et stående udvalg (dvs. henholdsvis 11,4 % og 5,7 % af borgmesterens vederlag), men vederlagene i Gentofte kommunes styrelsesvedtægt, fx som formand og/eller næstformand i stående udvalg eller Økonomiudvalget, modregnes.

Vederlag for andre kommunale hverv

Kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre der varetager kommunale hverv vil i visse tilfælde have krav på vederlag for udførelsen af kommunale hverv, der varetages i henhold til anden lovgivning. For langt de fleste af denne type hverv ydes der imidlertid ikke et vederlag, men i stedet diæter eller udgiftsgodtgørelse, eller i visse tilfælde ingen af delene.

Der vil kunne være vederlag for hvervet som bestyrelsesmedlem i et selskab, f.eks. et I/S eller et A/S, som kommunen deltager i, eller et kommunalt fællesskab i henhold til den kommunale styrelseslovs §60. Hverv, som en kommunalpolitiker varetager efter valg eller forslag fra KL, vil også i visse tilfælde være vederlagt.