Gå til hoved indhold

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune

Læs om reglerne for, hvor mange medlemmer kommunalbestyrelsen skal have, hvilke politiske udvalg der findes, og hvilke opgaver udvalg og borgmester har.

Om styrelsesvedtægten

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune.

Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering og arbejdsform der muliggør:

 • Et tæt samspil med borgerne gennem en politisk proces, der inddrager borgere og andre relevante personer.
 • Fokus på politikskabelse og strategiudvikling.
 • Et bredt vidensniveau for alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen om igangværende politik- og strategiudvikling.

Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at arbejde med borgerinddragelse fx ved løbende at nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg med borgerdeltagelse, der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune varetages med bistand fra Økonomiudvalget og de stående udvalg.

De stående udvalg skal sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det strategiske politiske niveau. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.

De stående udvalg varetager ikke den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Byplanudvalget varetager dog fortsat den umiddelbare forvaltning på sit område. Økonomiudvalget varetager også fortsat den umiddelbare forvaltning på sit område. Beslutningen er truffet i henhold til § 64 b i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

Styreform

§1. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om den overordnede politiske vision for kommunen. Ligeledes er det Kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om de overordnede, tværgående mål og politikker for de konkrete serviceområder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan anvende midlertidige, rådgivende opgaveudvalg - nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 - der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Økonomiudvalget understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune. Økonomiudvalget har del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Stk. 4. De stående udvalg understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.

Stk. 5. Bortset fra Byplanudvalget har de stående udvalg ikke del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, jf. §64b i styrelsesloven.

Kommunalbestyrelsen

§ 2. Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester, jf. § 6 i styrelsesloven.

§ 3. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. § 2 i styrelsesloven.

Borgmesteren

§ 5. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. §§ 8 og 30 i styrelsesloven.

§ 6. Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens administration og varetager de funktioner, der fremgår af kapitel IV i styrelsesloven.

Stk. 2. Borgmesteren skal sørge for, at der indhentes de nødvendige indstillinger, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i en sag.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ikke bliver unødvendigt forsinket. Borgmesteren kan forlange enhver oplysning af udvalgene og af de ansatte om sager inden for deres område og om sagernes ekspedition.

§ 7. Borgmesteren sørger for, at der ikke afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden nødvendig bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen. Hvis borgmesteren finder, at der er disponeret uden nødvendig bevilling, skal spørgsmålet forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Nedsættelse af udvalgene

§ 8. Der nedsættes et Økonomiudvalg og følgende stående udvalg:

 • Ældre-, Social og Sundhedsudvalget
 • Skoleudvalget
 • Børneudvalget
 • Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
 • Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
 • Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 • Byplanudvalget

Stk. 2. Endvidere nedsættes der løbende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4.

Økonomiudvalget

§ 9. Økonomiudvalget har 9 medlemmer. Borgmesteren, der er formand, og 8 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Økonomiudvalget fastlægger flerårige mål for sit ressortområde.

Stk. 3. Udvalget varetager opgaver på en række områder, der er nærmere beskrevet i styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V, herunder bl.a.

 • tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold
 • løn- og personaleforhold
 • it-anvendelse
 • samordning af kommunens planlægning
 • indstilling til kommunalbestyrelsen om eventuelle tillægsbevillinger
 • fastsættelse af retningslinjer for budgetlægningen
 • ansvaret for kommunens økonomiske forvaltning.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende kommuneplanen og revision af kommuneplanen.

Stk. 6. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget sørger for, at der bliver udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag, der ændrer kommunens serviceniveau, og foretager indstilling om dem til Kommunalbestyrelsen. Udvalgets indstilling indhentes i enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 7. Udvalget varetager ansvaret for boligplaceringen af flygtninge.

Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • administrationen, herunder kommunens borgerservice
 • drift og vedligeholdelse af alle kommunens bygninger og anlæg
 • administration af kommunens udlejningsejendomme
 • kommunens bygge- og anlægsarbejder
 • kommunens værdipapirer
 • kommunens lån
 • kommunens it-løsninger
 • beredskabet

Stk. 9. Udvalget sikrer et løbende fokus på innovation og digitalisering i forvaltningen.

Stk. 10. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Regler for økonomistyring, herunder et kasse- regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42
 • kommunale takster, jf. styrelseslovens § 41a
 • køb og salg af fast ejendom

Stk. 11. Økonomiudvalget inddrager i nødvendigt omfang et stående udvalg, inden der træffes beslutninger af væsentlig betydning for det stående udvalgs opgaver.

§ 10. Økonomiudvalget fastsætter regler på de konkrete økonomiske områder, fx om budget- og bevillingskontrol, jf. § 11.

Stk. 2. Udvalget fastsætter endvidere retningslinjer for kommunens indkøb, forsikring af kommunens værdier og it-sikkerhed.

§ 11. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af de økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger
 • at forvaltningen af kommunens kasser og regnskabsføring er forsvarlig
 • at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke
 • at kommunens arkivalier bliver opbevaret på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Stående udvalg

§12. De stående udvalg sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder. Det sikrer politisk fokus på det strategiske politiske niveau.

Stk. 2. De stående udvalg identificerer de områder, hvor der er behov for udvikling, fastlægger flerårige mål for deres ressortområder og sikrer at der løbende sker en evaluering og opfølgning på de politikker, planer og serviceindsatser, der iværksættes af Kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. De enkelte udvalg behandler forslag til politikker, planer og serviceindsatser inden for de områder, der hører under det enkelte udvalgs ressortområde, efter at have indhentet bidrag fra et opgaveudvalg eller på anden måde at have inddraget borgere og andre relevante grupper.

Stk. 4. Politikker, planer, flerårige mål og serviceindsatser skal være helhedsorienterede og tværgående i forhold til den samlede kommunale virksomhed og skal respektere den økonomiske ramme fastlagt af Kommunalbestyrelsen.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

§ 13. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk 2. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

 • Ældreområdet
 • Forebyggelse, rehabilitering og pleje
 • Sundhed og forebyggelse for voksne
 • Handicap, psykisk syge og andre voksne med særlige behov
 • Hjælpemidler, voksne

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Skoleudvalget

§ 14. Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk 2. Skoleudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

 • Skole
 • Skoletilbud til børn og unge med særlige behov
 • Ungdomsskolen
 • GFO/Fritidscentre

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Børneudvalget

§ 15. Børneudvalget består af 7 medlemmer.

Stk 2. Børneudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

 • Dagtilbud, herunder Dagplejen
 • Sundhed og forebyggelse i forhold til børn og unge, herunder tandpleje og sundhedspleje
 • Børn og unge med særlige behov, herunder PPR og de sociale tilbud
 • SSP

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

§ 16. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk 2. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

 • Kultur- og bibliotekstilbud
 • Idræts- og fritidstilbud
 • Folkeoplysning
 • Turisme
 • De tværgående ungeindsatser, herunder fritidstilbuddene til unge

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

§ 17. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

 • Klima
 • Natur
 • Miljø
 • Forsyning
 • Renovation
 • Trafik
 • Infrastruktur

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

§ 18. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk 2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

 • Beskæftigelsesrettet indsats og aktivering
 • Unges valg af uddannelse
 • Forsørgelsesydelser
 • Integration, bortset fra boligplaceringen af flygtninge
 • Erhvervsfremme

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Byplanudvalget

§ 19. Byplanudvalget har 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager opgaver vedrørende byfornyelseslovgivning, byggelovgivning og fredningslovgivning, herunder opgaver vedrørende kulturmiljøer.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager i samarbejde med Økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen om lokalplanlægning og eventuelt tilhørende kommuneplantillæg, jf. § 9, stk. 5.

Stk. 4. Udvalget varetager opgaver vedrørende det bebyggelsesmæssige område, herunder opgaver vedrørende

 • administration af godkendte lokalplaner i relation til konkrete byggesager
 • servitutter og deklarationer
 • administration af sager i relation til byggelovgivningen og bygningsreglementet
 • administration af lovgivningen om statslig og kommunal støtte til byggeri
 • administration af boliglovgivningen i det omfang den ikke er henlagt under et særligt nævn

Stk. 5. Udvalget varetager opgaver vedrørende byrum, arkitektur og detailhandel.

Stk. 6. Udvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning indenfor sit område.

Stk. 7. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde.

Opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg)

§20. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens §17, stk. 4 der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. De opgaveudvalg, der etableres i medfør af stk. 1, består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgere og andre relevante personer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmerne af udvalget. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med stillingtagen til udvalgets sammensætning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der nedsættes andre særlige udvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4.

Udvalgenes arbejde

§ 21. Hvert stående udvalg vælger en formand og en næstformand. Økonomiudvalget vælger en næstformand. Næstformanden leder møderne, når formanden er fraværende.

§22. Økonomiudvalget og de stående udvalg fører en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Efter hvert møde underskriver de medlemmer, der har deltaget i mødet, beslutningsprotokollen. Ethvert af disse medlemmer kan forlange at få sin afvigende mening kort refereret i beslutningsprotokollen og ved sager, der skal sendes videre til en anden myndighed, kræve, at myndigheden får orientering om indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan også anføre en begrundelse for sit standpunkt og få denne begrundelse sendt med sagen.

§ 23. Et udvalg, der behandler spørgsmål, der også vedrører andre udvalgs opgaveområder, skal inden der træffes beslutning inddrage de pågældende udvalg. Hvis det er nødvendigt, skal Økonomiudvalget og borgmesteren inddrages, jf. §§ 18 og 31 a i styrelsesloven.

§24. Arbejdsformen for opgaveudvalg fastsættes i kommissoriet for det enkelte udvalg. Dagsordner og referater skal være tilgængelige for alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Referaterne er beslutningsprotokoller. Et medlem af et udvalg kan få sin afvigende mening kort gengivet i referatet.

Vederlag

§ 25. Vederlaget til formanden for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Vederlaget til formanden for Skoleudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Vederlaget til formanden for Børneudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Vederlaget til formanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Vederlaget til formanden for Byplanudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Vederlaget til formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Vederlaget til formanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag

Stk. 8. Vederlaget til formanden for folkeoplysningsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Vederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget, der nedsættes i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

§ 26. Vederlaget til næstformanden for Økonomiudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag

Stk. 2. Vederlaget til næstformanden for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Vederlaget til næstformanden for Skoleudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Vederlaget til næstformanden for Børneudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Vederlaget til næstformanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Vederlaget til næstformanden for Byplanudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Vederlaget til næstformanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Vederlaget til næstformanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Vederlaget til næstformanden for Børn og unge-udvalget, der nedsættes i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Borgerrådgiver

§27. Gentofte Kommune etablerer en borgerrådgiver, der refererer direkte til Gentofte Kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Borgerrådgiveren skal fungere som en støtte og en formidler for borgere og forvaltning, hvis der er opstået en fastlåst situation mellem de to parter.
Stk. 3. Borgerrådgiveren skal samtidig have fokus på at sikre, at der sker en læring blandt kommunens medarbejdere ud fra konkrete borgersager.
Stk. 4. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor.
Stk. 5. Gentofte Kommunalbestyrelse ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Ændringer i vedtægten mv.

§ 28. Forslag til ændringer i vedtægten skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

§ 29. Denne vedtægt træder i kraft den 1. februar 2023.
Stk. 2. Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune af 1. januar 2022".

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022 og 30. januar 2023.

Michael Fenger/Torben Frølich

Styrelsesvedtægt i PDF