Gå til hoved indhold

Politisk arbejdsform

Den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune udspringer af kommunalbestyrelsens ønsker om at inddrage borgerne i den politiske proces.

Vi skaber sammen i opgaveudvalg

Gentofte Kommune har en lang tradition for at inddrage og være i dialog med borgere, foreninger, virksomheder m.fl. for at nyttiggøre borgernes værdifulde idérigdom, initiativer og virkelyst.

Det sker blandt andet i det, vi kalder opgaveudvalg, hvor politikere og borgere sammen skaber nye politikker eller anbefalinger til, hvordan vi gør det endnu bedre at være borgere i Gentofte Kommune.


I 2015 lagde Kommunalbestyrelsen markant sin arbejdsform om for netop at give mere plads til, at politikerne sammen med borgerne skaber nye politikker, strategier og løsninger på de udfordringer, som betyder noget for os alle i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalg

Opgaveudvalg er midlertidige udvalg, der arbejder med at finde løsninger på udfordringer, som Kommunalbestyrelsen udpeger. Et opgaveudvalg består typisk af ti borgere og fem lokalpolitikere. Alle borgere kan melde sig som interesserede i at deltage. Det er Kommunalbestyrelsen der udpeger medlemmerne.

Når opgaveudvalget arbejder, inviterer det ofte andre interesserede med til at udvikle fx i arbejdsgrupper og på dialog møder.

Et opgaveudvalg tilrettelægger selv sin arbejdsform. Typisk mødes man 5-7 gange i 2-3 timer i løbet af 9-12 måneder. Opgaven kan fx være at udarbejde et forslag til en Erhvervspolitik for Gentofte Kommune, som de relevante stående udvalg og Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til.

Et opgaveudvalg hører under et eller flere af kommunens stående udvalg. Det er de(t) stående udvalg, som opgaveudvalget hører under, der beslutter, om Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til opgaveudvalgets forslag.

Kommunalbestyrelsen


Kommunalbestyrelsen er den øverste lokalpolitiske myndighed, som træffer de endelige beslutninger om den politiske vision for kommunen samt de politiske hovedmål og politikker for de konkrete serviceområder. Kommunalbestyrelsen mødes en gang om måneden og består af 19 medlemmer. 

Herudover findes en række stående udvalg, hvis opgave er at understøtte Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune. 

Stående udvalg 

Gentofte Kommune har et Økonomiudvalg og syv stående udvalg.

De stående udvalg er:

  • Ældre-, Social og Sundhedsudvalget
  • Skoleudvalget
  • Børneudvalget
  • Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
  • Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
  • Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  • Byplanudvalget

De stående udvalg holder møde én gang i kvartalet. Deres opgave er at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder ved at holde øje med, hvad der sker på området, udvikle nye politikker, og løbende følge op på disse.

Byplanudvalget og Økonomiudvalget mødes dog hver måned.

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten beskriver regler for, hvor mange medlemmer Kommunalbestyrelsen skal have, hvilke udvalg der findes i kommunen, og hvilke opgaver udvalg og borgmester har.

Læs Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt

Evaluering af den politiske arbejdsform

Den nye politiske arbejdsform er blevet evalueret af professor Eva Sørensen og professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet. Evalueringen blev gennemført i perioden september 2015 til november 2016.

Formålet med evalueringen var at foretage mindre justeringer undervejs, videreudvikle den politiske arbejdsform samt videregive erfaringer til andre kommuner.

Evalueringen består af en række delrapporter og en endelig samlet rapport.

Ny politisk arbejdsform - evaluering, delrapport 1, 2015

Ny politisk arbejdsform - evaluering, delrapport 2, 2015

Evaluering af ny politisk arbejdsform Opgaveudvalg Delrapport 3 2016

Evaluering af ny politisk arbejdsform - bilag 1-3 til Delrapport 3

Samlet evaluering af den nye politiske arbejdsform i Gentofte Kommune