Gå til hoved indhold

Vederlag

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen modtager vederlag for deres arbejde i kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og for at være formænd eller næstformænd i opgaveudvalg.

Vederlag

De grundlæggende regler om vederlag m.v. til Kommunalbestyrelsens medlemmer fremgår af:

Den kommunale styrelseslov, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag for varetagelsen af kommunale hverv. For nogle typer af hverv udbetales der ikke vederlag, men i stedet mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har pligt til at modtage de vederlag, som de har ret til i henhold til den kommunale styrelseslov.

De typer af vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmer kan få, er:

  • Fast vederlag
  • Tillægsvederlag
  • Udvalgsvederlag
  • Formands og næstformandsvederlag
  • Vederlag for andre kommunale hverv

Læs om de enkelte typer af vederlag

Pligt til offentliggørelse af vederlag

Med virkning fra den 1. januar 2008 har det været lovpligtigt at offentliggøre alle vederlag til kommunalpolitikere og embedsmænd, som oppebæres for varetagelsen af andre kommunale hverv - som den pågældende udfører efter forslag eller valg fra kommunen - end hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Se vederlag udbetalt i 2023

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 16 e, stk. 1, at det enkelte Kommunalbestyrelsesmedlem har en pligt til at give Kommunalbestyrelsen oplysninger om størrelsen af vederlaget for de pågældende hverv. Det er denne indberetning, der danner baggrund for Kommunalbestyrelsens offentliggørelse.

Oplysningspligten omfatter alle andre hverv end medlemskab af Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag fra kommunen.

Gentofte Kommune har imidlertid besluttet, at det både er de vederlag, som det nu er lovpligtigt at offentliggøre, samt de vederlag, der oppebæres for medlemskab af Kommunalbestyrelse og udvalg, der skal offentliggøres. Gentofte Kommune har dermed valgt at udvide offentliggørelsen til også at omhandle vederlag, der modtages fra kommunen. Undtaget fra offentliggørelsen er vederlag for deltagelse i private bestyrelser.

Det er kun vederlag, som er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv, er ikke omfattet. Derfor omfatter offentliggørelsen ikke hverv, hvor honoreringen alene består af udbetaling af mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes ulønnede hverv fremgår heller ikke af den offentliggjorte oversigt.