Kørselsordninger til pensionister og borgere med handicap

Har du et handicap eller er du pensionist, og har du vanskeligt ved at transportere dig, så kan du søge om hjælp til kørsel.

Har du vanskeligt ved at transportere dig selv eller benytte offentlig transport? Så kan du her på siden finde information om hvordan og til hvilke formål, du kan få hjælp til kørsel.

Handicapkørsel

Handicapkørsel er et tilbud til dig, der er bevægelseshæmmet, og som ikke kan benytte den kollektive trafik.

Det er Gentofte Kommune der afgør om du kan få handicapkørsel, og det er dit lokale trafikselskab, Movia, der står for kørslen. Du kan søge om handicapkørsel, hvis:

 • du er fyldt 18 år 
 • du har svært ved at bruge offentligt transport (bus, tog og metro) 
 • du er svært bevægelseshæmmet 
 • du har fået bevilget en kørestol eller gangredskab af kommunen for eksempel en rollator, gangbuk eller albuestokke.

Er du mellem 18 og 64 år, kan du søge om handicapkørsel ved at udfylde ansøgningsskemaet om flexhandicap og sende det fra din e-Boks til Gentofte Kommune på mailadressen gentofte@gentofte.dk eller ringe til Social & Handicap Myndighed på telefon 3998 6159.

Er du 65 år eller derover, kan du søge om handicapkørsel ved at udfylde ansøgningsskemaet om flexhandicap og sende det fra din e-Boks til Gentofte Kommune på mailadressen gentofte@gentofte.dk eller ringe til Pleje & Sundhed Myndighed på telefon 3998 0583.

Er du blevet godkendt til handicapkørsel, får du 104 ture årligt fra din bolig til din destination. Du skal selv betale et årligt abonnement på 300 kr. samt kilometerafregning ved hver tur. Du kan oprette dig som flexkunde og bestille din rejse online eller du kan ringe til Movias kundeservice på telefon 3613 1400.

Du kan læse mere om ordningen på Movia Flexhandicap.

Lovgrundlag

I Lov om trafikselskaber § 11, kapitel 2 (nr. 582 af 24. juni 2005) kan du læse lovgrundlaget.

Kørsel til egen læge eller speciallæge

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at arrangere og betale for transport til og fra undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Du kan søge om at få tilskud til befordring med taxa til den relevante læge eller speciallæge der er nærmest din bopæl, hvis:

 • du grundet din helbredstilstand ikke kan bruge offentlig transport 
 • du er i sygesikrings-gruppe 1 dvs. der står ”1” midt på dit gule sundhedskort.

Er du pensionist eller førtidspensionist gælder endvidere, at: 

 • din udgift overstiger 25 kr. pr. tur.

Er du ikke pensionist gælder det, at:

 • din udgift skal overstige 60 kr. pr. tur 
 • afstanden skal være over 50 km til nærmeste læge eller speciallæge.

Du skal selv bestille taxaen og lægge ud for betalingen af kørslen. Taxachaufføren skal give dig en kvittering for kørslen, som skal stemples hos lægen. Husk kvittering for hjemturen (som dog ikke skal stemples af lægen).

Skriv dit fulde navn, adresse og CPR nummer på kvitteringerne og send kvitteringerne fra din e-Boks til Gentofte Kommune på mailadressen gentofte@gentofte.dk. Beløbet bliver udbetalt på din NemKonto.

Lovgrundlag

I Sundhedsloven § 170-174, kapitel 53 (nr. 1188 af 24. september 2016) kan du læse lovgrundlaget.

Kørsel til genoptræning

Har du vanskeligt ved at transportere dig selv til og fra genoptræning? Så har du mulighed for at benytte Tranehavens kørselsordning.

Hvis du har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet, har du ret til at blive kørt mellem din bopæl og Tranehaven. Hvis du ikke har fået en genoptræningsplan fra hospitalet, kan du benytte Tranehavens kørselsordning mod brugerbetaling.

Du kan kontakte Tranehaven på telefon 3998 8800 for høre mere om din mulighed for at benytte ordningen eller se mere på Tranehavens hjemmeside for priser på kørsel.

Hvis du har fået en genoptræningsplan på hospitalet, har du mulighed for at vælge, at din ambulante genoptræning foregår i en anden kommune end din bopælskommune. Du skal være opmærksom på, at du kun kan få tilskud til kørsel svarende til afstanden til det sted, Gentofte Kommune ville visitere dig til.

Lovgrundlag

I Sundhedsloven § 170-174, kapitel 53 (nr. 1188 af 24. september 2016) og i Sundhedsloven § 140, kapitel 39 (nr. 1188 af 24. september 2016) kan du læse om lovgrundlaget.

Kørsel til behandling eller undersøgelse på sygehus

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at arrangere og betale for transport til og fra undersøgelse og behandling på sygehuset. Du har dog ret til at blive kørt til og fra sygehuset, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke transportere dig selv og opfylder ét af følgende betingelser:

 • Du modtager folke- eller førtidspension.
 • Du bor længere end 50 km fra det hospital, du hører til.
 • Du skal på hospitalet mere end én gang (i samme forløb) eller hjem på lægeordineret orlov under indlæggelse.

Retten til at blive kørt gælder mellem din bopælsadresse og hospitalet. Du kan læse mere om transport til og fra behandlingssted på Region Hovedstaden, hvor du også søger om og bestiller kørsel.

Lovgrundlag

I Sundhedsloven § 170-174, kapitel 53 (nr. 1188 af 24. september 2016) kan du læse lovgrundlaget.

Befordringsgodtgørelse til din ledsager

I de tilfælde, hvor du har ret til at blive kørt eller få tilskud til transport til behandling eller undersøgelse på sygehuset, kan din ledsager også blive transporteret eller få godtgørelse. Tilskuddet til transport svarer til det turen koster med det billigste forsvarlige transportmiddel fra din bopæl og til sygehuset eller dit genoptræningstilbud.

For at søge om tilskud til transport til din ledsager, skal du henvende dig til det sygehus, hvor du skal indlægges eller undersøges.

Er du bevilget ledsagelse efter servicelovens § 97 gælder andre regler. Du kan læse mere om reglerne på Ledsageordning – din støtte uden for hjemmet.

Lovgrundlag

I Bekendtgørelsen om befordring og befordringsgodtgørelse § 27, kapitel 5 (nr. 1206 af 19. september 2016) kan du læse lovgrundlaget.  

Rabatordninger til kollektiv trafik

Alle trafikselskaber yder rabat til ældre og pensionister ved køb af billetter, rejsekort eller anden abonnementskort til kollektiv transport. Der er forskellige regler alt efter din alder og om du rejser lokalt eller på tværs af landet. 

Hos DSB kan du købe billet til nedsat pris, hvis:

 • du er fyldt 65 år
 • du er under 65 år og modtager førtidspension.

Både når du køber din billet og når du foreviser billetten til kontrolløren, skal du fremvise et gyldigt legimitationskort for at du er pensionist. Kortet fås gratis hos DSB.

Du kan læse meget mere om ordningerne på DSB's rabatordninger til ældre og pensionister.

Ledsagekort

Har du en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og har du behov for ledsagelse, når du skal bruge den kollektive trafik? Så kan du søge om et ledsagekort til transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig og din ledsager ret til at rejse til halv pris. Kortet koster 200 kr. og skal fornyes hvert 3. år.

Du kan ansøge om ledsagekort og læse mere om ordningen hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Har du en synsnedsættelse, kan du kontakte Dansk Blindesamfund som tilbyder lignende ordning. 

Støtte til handicapbil

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad vanskeliggør din evne til at færdes, så kan du søge om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.
Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

 • opnå eller fastholde et arbejde
 • gennemføre en uddannelse
 • deltage i aktiviteter.

Din ansøgning bliver afgjort på baggrund af en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes. Desuden vurderer Gentofte Kommune, om dit transportbehov kan dækkes bedre ved andre ordninger, for eksempel med individuel handicapkørsel.

Du kan læse mere om støtteordningen og hvordan du ansøger på Gentofte Kommune - Hjælpemidler eller i pjecen Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning.

Lovgrundlag

Du kan læse lovgrundlaget for støtte til handicapbil i Serviceloven § 114, kapitel 21 (nr. 81 af 4. februar 2011).

Parkeringskort til handicapbil

Som bilist med handicap har du mulighed for at benytte parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol. For at benytte disse parkeringspladser, skal du have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden. Kortet giver dig desuden en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Parkeringskortet koster kr. 425,- og er gyldigt i op til 10 år.

Du kan læse mere om parkeringskort til handicapbiler og ansøge om kortet hos Danske Handicaporganisationer - Parkeringskort.

Kørselsfradrag for kørsel til arbejde

Hvis du har særlige udgifter til transport mellem dit hjem og din arbejdsplads, som følge af et handicap eller kronisk sygdom, kan du i visse tilfælde få et ekstra skattefradrag.

Du kan læse mere om fradrag på SKAT - Kørselsfradrag for personer med handicap eller kronisk sygdom.

Kørsel til dagtilbud for voksne

Har du vanskeligt ved at transportere dig til og fra dit dagtilbud, så har du mulighed for at ansøge om kørsel, hvis:

 • du er over 18 år
 • du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
 • dit dagtilbud er et aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 eller beskyttet beskæftigelsestilbud efter SEL §103.

Hvis du modtager løn i dit beskæftigelsestilbud skal du selv afholde udgiften indenfor en afstand af 10 kilometer fra virksomheden.

Du kan søge kørsel til dagtilbud ved at henvende dig til Social og Handicap Myndighed på telefon 3998 0000.

Lovgrundlag

Du kan læse mere om lovgrundlaget i Serviceloven § 105, kapitel 19 (nr. 81 af 4. februar 2011) og i Bekendtgørelse Nr. 483 af 19. maj 2011 om aflønning og befordringsudgifter.