Vedtægter for kirkegårdene

Gældende for Gentofte Kommunes fire kirkegårde.

Ledelse og administration 

 

 

 

§ 1

1. Vedtægten gælder for følgende af Gentofte Kommune administrerede kirkegårde.

  • Gentofte Kirkegård
  • Ordrup Kirkegård
  • Hellerup Kirkegård
  • Mariebjerg Kirkegård.

2. Ovennævnte Kirkegårde bestyres på kommunalbestyrelsens vegne af det stående udvalg, hvortil området er henlagt i følge vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Gentofte Kommune i det følgende kaldet udvalget. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne vedtægt kan indbringes for kirkeministeriet.

3. Den daglige drift foreståes af kommunens administration. Kirkegårdene – Teknik og Miljø

4. Kirkegårdenes afgørelser kan indbringes for udvalget.

5. Kirkegårdenes regnskab er en del af Gentofte Kommunes regnskab.

 

Almindelige bestemmelser 

 

 

 

§ 2.

1. Jordfæstelse eller ligbrænding skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen. Under særlige omstændigheder kan kirkegårdene med tilslutning fra embedslægen tillade forlængelse af gældende frister. Begravelse eller ligbrænding må ikke foretages, før begravelsesmyndighedens attest foreligger.

2. Anmodning om jordfæstelse, ligbrænding eller urnenedsættelse fremsættes over for kirkegårdenes kontor senest 2 hele hverdage før handlingen ønskes foretaget. Ved jordfæstelse skal forudgående aftales med kirkegårdenes kontor, hvornår kisten ankommer til kirkegården. Aftale med kontoret skal træffes forinden endelig berammelse af højtideligheden finder sted. Bestilling af højtidelighed i kapelsal skal ligeledes bestilles 2 hverdage før højtideligheden skal foretages.

På 1.påske-, 1.pinse-, og 1.juledag finder der ingen handlinger sted. Bestemmelser om tidspunkter for modtagelse af kister, kapelbenyttelse, jordfæstelse, ligbrænding og urnenedsættelse fastsættes af udvalget.

3. Kister modtages i Gentofte Kirkegårds kapel og Mariebjerg Kirkegårds kapel alle ugens dage, 1. påske-, 1.pinse- og 1.juledag dog undtaget. Kistemodtagelse kræves anmeldt telefonisk . Ved aflevering af kisten skal denne være forsynet med tydelig navneseddel.

§ 3. 

 

 

 

1. Enhver af kommunens beboere har ret til at blive begravet på kommunens kirke gårde uden hensyn til trosbekendelse. Samme ret har personer, der har bopæl andetsteds men som afgår ved døden i Gentofte Kommune.

§ 4. 

 

 

 

1. Kirkegårds- og krematorieprotokol føres på EDB i henhold til kirkeministeriets bestemmelser herom.

2. Gravstedernes størrelse skal mindst være:

Kistegravsteder............…………………………………………………..3.00 m2

Urnegravsteder.............…………………………………………………..0.50 m2

Børnegravsteder (kistens længde må ikke overstige 1.50 m)…….…1.50 m2

3. Udvalget kan fastsætte særlige bestemmelser med hensyn til gravstedernes indretning eller pålægge særlige vilkår med hensyn til anlæg og benyttelse ( gravstedsservitutter ) inden for afdelinger på kirkegårdene.

 

Begravelse, ligbrænding og urnenedsættelse

§ 5. 

 

 

 

1. Ved begravelse i kiste er fredningstiden 20 år hvis kisten er af træ eller andet let forgængeligt materiale.
Ved anvendelse af metalkiste er fredningstiden 40 år.
Kister der helt eller delvis består af plastic eller andet uforgængeligt materiale, samt kister, der er behandlet eller udsmykket med materialer, som vanskeliggør nedbrydningen, må ikke anvendes og kan afvises af kirkegårdene.

For urner gælder en fredningstid på 10 år.
Ved nedsættelse af urner i fællesgrav må kun anvendes urner af let forgængelig art.

2. Ved ligbrænding må kun anvendes kister af let brændbart materiale. Gentofte Kommune afgør i hvilket omfang kister af zink kan anvendes. Gentofte Kommune er endvidere berettiget til at afslå brænding af kister, der helt eller delvis består af plastik, jern, bly eller andre til forbrænding uegnede materialer samt af kister, hvortil der er anvendt stoffer som forvolder miljømæssige ulemper.

3. Kister skal nedsættes så dybt, at den øverste del er mindst 1 meter under jordens overflade.
Udover én kiste kan der i kistegravsteder nedsættes urner.
Urner skal nedsættes så dybt, at den øverste del er 0.5 m under jordens overflade.

4. Gravning og tilkastning af en grav må kun udføres ved kirkegårdens foranstaltning.

5. Gravkamre og mausolæer kan kun indrettes i den hertil oprettede særlige afdeling på Mariebjerg Kirkegård, og gravlodder hertil skal erhverves for 100 år. Der skal, efter en individuel vurdering, forlods indbetales for såvel hele arealets som for bygningsværkets vedligeholdelse i hele perioden. 

 

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§ 6. 

 

 

 

1. Takster fastsættes af kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra udvalget, i et takstregulativ. Takstregulativet skal indeholde taksterne for erhvervelse og fornyelse af gravsteder, for gravning af grave samt endvidere taksterne for ligbæring, ligbrænding og benyttelse af kapel med orgel- og kortjeneste. Takstregulativet fastsætter desuden takster for renholdelse og grandækning af gravsteder samt div. obligatoriske ydelser.

2. Ud over de ydelser, der er omtalt i takstregulativet, udfører kirkegårdene gartnerarbejder på gravstederne mod betaling efter individuel aftale.

3. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har truffet anden bestemmelse, kan gravsteder overdrages til personer bosiddende udenfor kommunen mod erlæggelse af en i takstregulativet fastsat betaling.

4. Brugsretten skal mindst erhverves for det tidsrum som fredningstiden varer, for urner 10 år og kister 20 år, men kan erhverves for indtil 40 år fra indbetalingstidspunktet. Jf. stk. 5

5. Såfremt brugsretten til et gravsted ved erhvervelsen ønskes for et tidsrum ud over 20 år, skal der for hele perioden forlods indbetales et beløb til gravstedets vedligeholdelse.

6. Retten til tidligere erhvervede gravsteder kan normalt kræves forlænget mod gældende takstmæssig betaling, dog ikke for mere end 40 år fra det tidspunkt hvor fornyelsen sker. Jf. dog stk.8.
Såfremt brugsretten til et gravsted ved fornyelsen ønskes for et tidsrum udover 20 år, skal der for hele perioden forlods indbetales et beløb til gravstedets vedligeholdelse.

Fornyelse uden forbindelse med begravelse eller urnenedsættelse kan ikke ske for mindre end 5 år.

7. Ved enhver begravelse, herunder urnenedsættelse, i et tidligere erhvervet gravsted, samt ved erhvervelse af et gravsted til sammenlægning med et andet gravsted, skal det samlede antal gravpladser i gravstedet( gravstederne) fornyes for det antal år, der måtte mangle i en hel fredningsperiode.

8. Kommunalbestyrelsen kan, når det gøres nødvendigt af hensyn til forestående forandringer ved kirkegårdens anlæg helt eller delvis nægte fornyelse af gravstedsrettigheder. 

 

Brugsretten 

 

 

 

§ 7. 

 

 

 

1. Ved første erhvervelse af et gravsted udstedes af kirkegårdene et begravelsesbrev. Begravelsesbrevet skal ved jordfæstelse eller urnenedsættelse fremsendes til kirkegårdenes kontor til forsyning med påtegning om nedsættelse af kiste eller urne i gravstedet samt om fornyelse af gravstedet.

2. Den der har erhvervet brugsret til et gravsted, har ret til i overensstemmelse med de herom gældende bestemmelser at lade foretage begravelse og nedsættelse af urner i gravstedet i den tid, for hvilken brugsretten er erhvervet.

3. Brugsretten til et gravsted kan ikke uden begravelsesvæsenets samtykke overdrages til andre.

4. Tidligere udstedte begravelsesbreve på gravsteder forbliver i kraft, uanset om de strider mod denne vedtægt.

5. Brugsretten til et gravsted gælder altid til den 31. december i det år, i hvilken brugsretten er udløbet. Indehaveren af brugsretten må selv i rette tid foretage henvendelse til kirkegårdene, såfremt brugsretten til et gravsted ønskes fornyet.

Finder fornyelse ikke sted, hjemfalder alt, hvad der henstår på dette, til kirkegården. Den tidligere indehaver af brugsretten, kan dog inden en måned efter ophøret fjerne monumenter, gravstedsinventar og planter efter forudgående anmeldelse til kirkegårdens kontor.

6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre gravsteder og monumenter end dem, der registreres i henhold til lov nr. 268 af 22. maj 1986, efter brugsperiodens udløb bevares på kirkegården.  

 

Vedligeholdelse mv.

§ 8. 

 

 

 

1. Når en gravstedindehaver ikke selv foretager pasningen af sit gravsted, men overdrager dette hverv til andre, påhviler det ham eller hende at meddele kirke gårdene hvem vedligeholdelsen er overdraget til. Kirkegårdene kan til enhver tid nægte at godkende valget, ligesom godkendelse til enhver tid kan tages tilbage.

§ 9. 

 

 

 

1. Kirkegårdenes samtykke kræves til anbringelse af monument, gravmæle eller mindesmærke samt indhegning. Fundering skal ligeledes godkendes og skal i øvrigt foretages så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at grave i et tilstødende gravsted.

2. Udvalget kan for enkelte dele af kirkegården fastsætte særlige bestemmelser med hensyn til gravstedernes indretning og udsmykning.

§ 10. 

 

 

 

1. Ethvert gravsted skal indrettes og vedligeholdes i overensstemmelse med de for afdelingen gældende bestemmelser. Alle hække plantes og vedligeholdes af kirkegårdene til den til enhver tid gældende takst.

2. På gravstedet kan udplantes såvel træ- som urteagtige planter; disses grene må ikke række ud over gravstedets grænser og må i højde ikke overstige 2,5 m.
Kirkegårdene kan dog bestemme, at træer af værdi for kirkegårdens udseende skal bevares, ligesom træer kan forlanges fjernet, hvis kirkegårdene skønner det ønskeligt. Blomster eller planter fremstillet af plastmateriale må ikke anbringes.
Vaser og lignende af glas må ikke anbringes på gravstederne.

3. Når et monument, gravmæle eller mindesmærke samt indhegning eller lignende forfalder, eller gravstedet ikke vedligeholdes, eller det holdes i så dårlig stand, at det skæmmer kirkegården, gives der gravstedsindehaveren, for så vidt dennes adresse er bekendt, pålæg om inden 4 uger enten at sætte gravstedet i forsvarlig stand eller at overdrage gravstedets vedligeholdelse til kirkegårdene for den i takstregulativet herfor fastsatte betaling.

Såfremt gravstedsindehaveren ikke efterkommer dette pålæg, eller såfremt vedkommende ikke kan findes, er kirkegårdene berettiget til at lade gravstedet sløjfe (ryddeliggøre for beplantning m.m.), og derefter lade det beplante eller udlægge med græs eller grus. Gravstedet kan dog ikke overdrages til andre forinden udløbet af det tidsrum, for hvilket brugsretten til gravstedet er erhvervet.

Indehaveren af et sløjfet gravsted kan igen overtage vedligeholdelsen af gravstedet mod at erstatte de af kirkegårdene afholdte udgifter i forbindelse med sløjfningen.

4. Kirkegårdene har intet ansvar for beskadigelse, bortkomst eller ødelæggelse af mindesmærker, hegn og beplantninger m.v. som følge af naturbegivenheder, hærværk eller hændelig skade. Bortset herfra afgøres spørgsmål om kirkegårdens ansvar efter lovgivningens almindelige regler.

5. Når kister eller urner er nedsat i gravstedet, er gravstedsindehaveren pligtig at lade dette anlægge på ny. 

 

Ordensregler

§ 11. 

 

 

 

1. Kirkegårdene kan bortvise personer, hvis optræden er stridende mod den orden og fred, der bør herske på en kirkegård.

2. Det er forbudt at henlægge papir, affald fra gravsteder og lignende andre steder end i de dertil på kirkegårdene bestemte kurve og kasser, og at medføre hunde, medmindre de føres i snor.
I øvrigt henvises til de på kirkegårdene opslåede ordensreglementer.

3. Monumenter, gravmæler, mindesmærker, planter, m.m. må ikke borttages fra gravsteder eller føres ud fra kirkegården af andre end vedkommende gravstedsindehaver eller den, der kan fremvise legitimation fra denne, og kun efter forudgående anmeldelse til kirkegårdene.

4. Al kørsel på kirkegården skal ske efter kirkegårdenes anvisning. 

 

Vedtaget i Gentofte Kommunalbestyrelse den 29. august 1994

Godkendt af Kirkeministeriet den 21. september 1994

Ansvarlig for siden:

Grøn Drift, KirkegårdsAdm.
Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte, 39988600,