Vedligehold af større tanke

Der er i Olietankbekendtgørelsen særlige regler for mellemstore tanke.

Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter. Reglerne drejer sig om:

  • Volumenmåler eller timetæller
  • Inspektion og tæthedsprøvning
  • Nedgravede stålrør

Volumenmåler eller timetæller

Tankene skulle have installeret volumenmåler eller timetæller senest den 1. januar 2010. På aftapningsanlæg skal anvendes volumenmåler. På andre typer anlæg (f.eks. fyringsanlæg) kan også anvendes timetæller – forbruget beregnes her ud fra dysens driftstid.

Den lovpligtige beholdningskontrol skal udføres ud fra det aflæste eller beregnede forbrug. Dette skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab – dog mindst en gang hver måned.

Der skal føres en journal over målinger og regnskab. Du kan læse mere om beholdningskontrol på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet skal du informere kommunen samt finde årsagen.

Inspektion og tæthedsprøvning

Anlæg med enkeltvæggede olietanke skal inspiceres og tæthedsprøves med følgende intervaller:

  • Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 10. år
  • Hvis tanken ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 5. år

For tanke, som ikke tidligere har været omfattet af krav om regelmæssig inspektion og tæthedsprøvning, gælder kravene pr. 1. april 2010, dvs. hvis inspektion og tæthedsprøvning ikke tidligere er sket indenfor ovennævnte intervaller, skulle dette være udført inden denne dato.

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog.

Hvis tank og rørsystemer er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem bortfalder kravet om tæthedsprøvning og inspektion.

Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal udføres af en sagkyndig efter retningslinier, som er beskrevet i olietankbekendtgørelsen. En sagkyndig betyder, at tankejeren/-brugeren skal sikre sig, at den udførende har erfaring eller uddannelse indenfor området.

Dokumentation

Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares i mindst 5 år, og skal forelægges for kommunens medarbejdere på forlangende.

Nedgravede stålrør

Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (f.eks. rør, der både er galvaniserede og plasttape-beviklede) senest 30 år efter installation. Rør, der er installeret for mere end 30 år siden, havde dog en frist indtil 31. december 2010.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,