Gå til hoved indhold

Tomgangsregulativ

I Gentofte Kommune må et køretøj ikke holde i tomgang i mere end et minut.

Tomgangsregulativ

TOMGANGSREGULATIV FOR GENTOFTE KOMMUNE

vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang.


I medfør af kapitel 12, punkt 7 og kapitel 15, punkt 2 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse har Gentofte kommunalbestyrelse den 18.12.1990 fastsat:


§ 1.

Stk. 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkræft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde. Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.


§ 2.

Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde.
Sagerne behandles som politisager.


§ 3.

Dette regulativ træder i kraft den 1.1.1991 og samtidig ophæves regulativ af 1. oktober 1976.