Gå til hoved indhold

Ny parkeringsorden

Kommunalbestyrelsen har i juni 2023 besluttet at iværksætte et forsøg med nye retningslinjer for den kommunale parkeringskontrol. Forsøget forventes igangsat i januar 2024.

Om forsøget

Den Kommunale parkeringsorden definerer, hvilke områder og hvilke parkeringsovertrædelser det kommunale parkeringskorps kontrollerer for.

I januar 2024 starter et forsøg, der skærper den kommunale parkeringsindsats. Der kommer flere zoner med tidsbegrænsning, og parkeringsvagterne får beføjelser til at håndhæve flere parkeringsregler end i dag. Forsøgsordningen udrulles i faser, så du som borger kan vende dig til de nye restriktioner. 

Neden for kan du læse mere om procesforløbet og den nye parkeringsorden Siden vil løbende bliver opdateret.

Procesforløb

2011 - Nuværende parkeringsorden bliver vedtaget

Den nuværende parkeringsorden vedtages i 2011. Den består af tre delelementer, der sætter rammerne for den kommunale parkeringskontrol. 

Zoner med tidsbegrænsning

 • Omkring Hellerup station
 • Ved Dyrehavsbakken i åbningsperioden
 • Undtagelser: beboerlicens, erhvervslicens og fri parkering om natten

Regler

Parkeringsvagterne må kontrollere følgende regler i hele kommunen:

 • Tidsbegrænsninger i zoner
 • Parkering ved busstoppesteder (både gul afmærkning og spærreflader)
 • Parkering på cykelstier
 • Parkering med fire hjul på fortov
 • Parkering på p-pladser reserveret til el-bil og borgere med handicap

Parkeringsvagterne må kontrollere alle regler ved:

 • Skolerne om morgenen
 • Bellevue Strandpark i badesæsonen
 • Dyrehavsbakken i åbningsperioden

Områder

Parkeringsvagterne har primært fokus på at kontrollere ved:

 • Bellevue Strandpark i badesæsonen
 • Området omkring Hellerup station
 • Dyrehavsbakken i åbningsperioden

Maj 2022 - En tilpasning af nuværende parkeringsorden bliver igangsat

I 2022 igangsætter kommunalbestyrelsen en proces om tilpasningen af den kommunale parkeringsorden.

Udgangspunktet er et stigende antal klager over ulovlige parkeringer, og det faktum at ulovlige parkeringer i mange tilfælde udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Samtidig oplever mange borgere et stigende pres på parkeringskapaciteten og at det er svært at finde en parkeringsplads.

Trafik- og parkeringsforhold kommer tæt på alles hverdag, og udfordringerne i en tætbebygget er dilemmafyldte. Derfor igangsætter Kommunalbestyrelsen i 2022 en borgerinvolverende proces, med et formål at belyse alle perspektiver, forud for en evt. tilpasning af parkeringskontrollen.

Juni 2022 - Spørgeskemaundersøgelse bliver udsendt til 5000 borgere

Første skridt i processen er en spørgeskemaundersøgelse, som bliver sendt i e-boks til 5000 borgere. Desuden har alle borgere mulighed for at besvare undersøgelsen via gentofte.dk og Facebook. 

Undersøgelse skal belyse, hvordan borgerne i Gentofte Kommune oplever parkeringsudfordringer og hvilke holdninger, borgerne har til parkering. Knap 2500 borgere besvarer spørgeskemaundersøgelsen, som viser at der er meget divagerende holdninger til spørgsmålet. 

 • Fx mener 61% at ”er brug for, at vi for gjort noget ved problemet med ulovlig og uhensigtsmæssigt parkerede biler”
 • Mens over halvdelen paradoksalt nok, er enige i, at ”det er rart, at vi er lidt ’large’ her i kommunen” – også når det gælder parkering

Marts 2023 - Fire mulige scenarier bliver sendt i offentlig høring

I marts 2023 vedtager Kommunalbestyrelsen derfor at sende fire scenarier for en mulig ny parkeringsorden i offentlig høring og at afholde et borgermøde.

Scenarierne blev udformet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og repræsenterede forskellige yderpunkter i forhold til omfanget af den kommunale parkeringskontrol. 

Selvom langt de fleste høringssvar er overvejende positive i forhold til en skærpelse, er der der meget forskellige holdninger til omfang og indhold i en ny parkeringsorden. Et tilbagevendende tema i hørringssvarene er dog, at fokus for den nye parkeringsorden bør være trafiksikkerhed – særligt for bløde trafikanter i de mest befærdede områder. 

Juni 2023 - Rammerne for en ny parkeringsorden bliver fastsat

I juni 2023 fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for en ny parkeringsorden. Den skal implementeres i en forsøgsordning fra januar 2024.

Den nye parkeringsorden består af tre delelementer, der skærper den kommunale parkeringskontrol. 

Der kommer flere zoner med tidsbegrænsning og parkeringsvagterne får beføjelser til at håndhæve flere parkeringsregler, i flere områder end i dag. Forsøgsordningen udrulles i faser, så borgerne kan vænne sig til nye restriktioner.

Ny parkeringsorden 

Zoner med tidsbegrænsning

Nuværende p-zoner: Omkring Hellerup station og ved Dyrehavsbakken i åbningsperioden
Alle bydelscentre: dvs. ved Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Gentofte, Vangede og Dyssegård bydelscenter
Undtagelser: beboerlicens, erhvervslicens og fri parkering om natten

Regler

Parkeringsvagterne må kontrollere følgende udvalgte regler: 

 • Nuværende regler: dvs. tidsbegrænsninger i zoner, parkering ved busstoppesteder, cykelsti, fire hjul på fortov og ved el-og handicappladser
 • Parkering indenfor 10 m fra kryds
 • Parkering i svingbane
 • Parkering på vendepladser
 • Parkering foran port/indkørsel
 • Parkering ved spærrelinjer ved kryds (og 5 meter før dette)
 • Parkering ved fodgængerfelter (og tre meter før dette)
 • Parkering på spærreflade
 • Parkering ved standsnings-og parkeringsforbud afmærket ved skiltning

Parkeringsvagterne må kontrollere alle regler ved:

 • Nuværende områder: dvs. skolerne om morgenen, Bellevue Strandpark i badesæsonen, Dyrehavsbakken i åbningsperioden

Områder

Parkeringsvagterne fører primært kontrol ved: 

 • Nuværende områder: dvs. Bellevue Strandpark i badesæsonen, ved Hellerup station og ved Dyrehavsbakken i åbningsperioden
 • Alle bydelscentre: Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Gentofte, Vangede og Dyssegård bydelscenter

September 2023 - Implementeringsplan bliver vedtaget

I september 2023 beslutter Kommunalbestyrelsen en mere specifik implementeringsplan for den nye parkeringsorden. Planen vil indeholde en specifik tids- og procesplan for den nye administrationspraksis. Herunder plan for:

 • Kommunikation
 • Tilpasning af zoner med tidsbegrænsning
 • Tilpasning af licensordninger
 • Behov for øget bemanding

Det forventes, at forsøget sættes i gang fra januar 2024.