Gå til hoved indhold

Gentofte Kommune

Gå til Gentofte.dk

Gentofte Kommune

Ny parkeringsorden

Kommunalbestyrelsen har i juni 2023 besluttet at iværksætte et forsøg med nye retningslinjer for den kommunale parkeringskontrol. Forsøget igangsættes i marts 2024.

Om forsøget

Den Kommunale parkeringsorden definerer, hvilke områder og hvilke parkeringsovertrædelser det kommunale parkeringskorps kontrollerer for.

I marts 2024 starter et forsøg, der skærper den kommunale parkeringsindsats. Der kommer flere zoner med tidsbegrænsning, og parkeringsvagterne får beføjelser til at håndhæve flere parkeringsregler end i dag. Den nye parkeringsorden udrulles i faser, så du som borger kan vænne dig til de nye restriktioner. 

Den nye parkeringsorden implementeres over en periode på 1,5 år fra marts 2024 til og med august 2025. I de første 6 måneder gennemføres en forsøgsordning i Ordrup bydelscenter og i den eksisterende parkeringszone ved Hellerup Station. Efter forsøget fastsætter kommunalbestyrelsen rammerne for en permanent parkeringsorden, som herefter udrulles af to omgange frem mod september 2025.

Neden for kan du læse mere om procesforløbet og den nye parkeringsorden Siden vil løbende blive opdateret.

Procesforløb

2011 - Nuværende parkeringsorden bliver vedtaget

Den nuværende parkeringsorden vedtages i 2011. Den består af tre delelementer, der sætter rammerne for den kommunale parkeringskontrol. 

Zoner med tidsbegrænsning

 • Omkring Hellerup station
 • Ved Dyrehavsbakken i åbningsperioden
 • Undtagelser: beboerlicens, erhvervslicens og fri parkering om natten

Regler

Parkeringsvagterne må kontrollere følgende regler i hele kommunen:

 • Tidsbegrænsninger i zoner
 • Parkering ved busstoppesteder (både gul afmærkning og spærreflader)
 • Parkering på cykelstier
 • Parkering med fire hjul på fortov
 • Parkering på p-pladser reserveret til el-bil og borgere med handicap

Parkeringsvagterne må kontrollere alle regler ved:

 • Skolerne om morgenen
 • Bellevue Strandpark i badesæsonen
 • Dyrehavsbakken i åbningsperioden

Områder

Parkeringsvagterne har primært fokus på at kontrollere ved:

 • Bellevue Strandpark i badesæsonen
 • Området omkring Hellerup station
 • Dyrehavsbakken i åbningsperioden

Maj 2022 - En tilpasning af nuværende parkeringsorden bliver igangsat

I 2022 igangsætter kommunalbestyrelsen en proces om tilpasningen af den kommunale parkeringsorden.

Udgangspunktet er et stigende antal klager over ulovlige parkeringer, og det faktum at ulovlige parkeringer i mange tilfælde udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Samtidig oplever mange borgere et stigende pres på parkeringskapaciteten, og at det er svært at finde en parkeringsplads.

Trafik- og parkeringsforhold kommer tæt på alles hverdag, og udfordringerne i en tætbebygget kommune er dilemmafyldte. Derfor igangsætter Kommunalbestyrelsen i 2022 en borgerinvolverende proces, med det formål at belyse alle perspektiver, forud for en evt. tilpasning af parkeringskontrollen.

Juni 2022 - Spørgeskemaundersøgelse bliver udsendt til 5000 borgere

Første skridt i processen er en spørgeskemaundersøgelse, som bliver sendt i e-boks til 5000 borgere. Desuden har alle borgere mulighed for at besvare undersøgelsen via gentofte.dk og Facebook. 

Undersøgelse skal belyse, hvordan borgerne i Gentofte Kommune oplever parkeringsudfordringer og hvilke holdninger, borgerne har til parkering. Knap 2500 borgere besvarer spørgeskemaundersøgelsen, som viser at der er meget divergerende holdninger til spørgsmålet. 

 • Fx mener 61% at ”der er brug for, at vi får gjort noget ved problemet med ulovlig og uhensigtsmæssigt parkerede biler”
 • Mens over halvdelen paradoksalt nok, er enige i, at ”det er rart, at vi er lidt ’large’ her i kommunen” – også når det gælder parkering

Marts 2023 - Fire mulige scenarier bliver sendt i offentlig høring

I marts 2023 vedtager Kommunalbestyrelsen derfor at sende fire scenarier for en mulig ny parkeringsorden i offentlig høring og at afholde et borgermøde.

Scenarierne blev udformet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og repræsenterede forskellige yderpunkter i forhold til omfanget af den kommunale parkeringskontrol. 

Selvom langt de fleste høringssvar er overvejende positive i forhold til en skærpelse, er der meget forskellige holdninger til omfang og indhold i en ny parkeringsorden. Et tilbagevendende tema i hørringssvarene er dog, at fokus for den nye parkeringsorden bør være trafiksikkerhed – særligt for bløde trafikanter i de mest befærdede områder. 

Juni 2023 - Rammerne for en ny parkeringsorden bliver fastsat

I juni 2023 fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for en ny parkeringsorden. Den skal implementeres i en forsøgsordning fra januar 2024.

Den nye parkeringsorden består af tre delelementer, der skærper den kommunale parkeringskontrol. 

Der kommer flere zoner med tidsbegrænsning og parkeringsvagterne får beføjelser til at håndhæve flere parkeringsregler, i flere områder end i dag. Forsøgsordningen udrulles i faser, så borgerne kan vænne sig til nye restriktioner.

Ny parkeringsorden 

Zoner med tidsbegrænsning

Nuværende p-zoner: Omkring Hellerup station og ved Dyrehavsbakken i åbningsperioden
Alle bydelscentre: dvs. ved Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Gentofte, Vangede og Dyssegård bydelscenter
Undtagelser: beboerlicens, erhvervslicens og fri parkering om natten

Regler

Parkeringsvagterne må kontrollere følgende udvalgte regler: 

 • Nuværende regler: dvs. tidsbegrænsninger i zoner, parkering ved busstoppesteder, cykelsti, fire hjul på fortov og ved el-og handicappladser
 • Parkering indenfor 10 m fra kryds
 • Parkering i svingbane
 • Parkering på vendepladser
 • Parkering foran port/indkørsel
 • Parkering ved spærrelinjer ved kryds (og 5 meter før dette)
 • Parkering ved fodgængerfelter (og tre meter før dette)
 • Parkering på spærreflade
 • Parkering ved standsnings-og parkeringsforbud afmærket ved skiltning

Parkeringsvagterne må kontrollere alle regler ved:

 • Nuværende områder: dvs. skolerne om morgenen, Bellevue Strandpark i badesæsonen, Dyrehavsbakken i åbningsperioden

Områder

Parkeringsvagterne fører primært kontrol ved: 

 • Nuværende områder: dvs. Bellevue Strandpark i badesæsonen, ved Hellerup station og ved Dyrehavsbakken i åbningsperioden
 • Alle bydelscentre: Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Gentofte, Vangede og Dyssegård bydelscenter

September 2023 - Implementeringsplan blev vedtaget

I september 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en implementeringsplan for den nye parkeringsorden.

Den nye parkeringsorden betyder konkret at:

 • Der indføres nye zoner med tidsbegrænsning i alle bydelscentre
 • Der vil ske øget håndhævelse af parkeringsregler i områder med blandet mobilitet og parkeringsudfordringer.
 • Det kommunale parkeringskorps udvides fra 1,5 årsværk til 4 årsværk
 • Nye retningslinjer for parkeringslicenser.

Den nye parkeringsorden implementeres over en periode på 1,5 år fra marts 2024 til og med august 2025. I de første 6 måneder gennemføres en forsøgsordning i Ordrup bydelscenter og i den eksisterende parkeringszone ved Hellerup Station. Efter forsøget fastsætter kommunalbestyrelsen rammerne for en permanent parkeringsorden, som herefter udrulles ad to omgange frem mod september 2025.

Trafiksikkerhed

Den ny parkeringsorden kommer helt overordnet til at øge trafiksikkerheden og trygheden – især for de bløde trafikanter. Blandt andet vil kommunens p-vagter i højere grad udskrive afgifter til bilister, der parkerer ulovligt i bydelscentre, omkring skolerne om morgenen, ved Bellevue strandpark og ved Bakken i sommerperioden.

Plads til både beboere og handlende

Den nye parkeringsorden skal samtidig sikre en balance mellem beboernes daglige parkeringsbehov og besøgendes lejlighedsvise ærinder i bydelscentrene, så alle kan finde plads.

For at skabe parkeringspladser i nærheden af handels- og servicelivet, opretholdes korttidsparkering på centrale p-pladser i bydelscentrene. Med en tidsbegrænsning på 1 time, vil det give flere kunder mulighed for at bruge pladserne på grund af den hyppige udskiftning.

Samtidig udbygges den kommunale parkeringslicensordning, så beboere og erhvervsdrivende fritages for tidsbegrænsning i store dele af deres lokalområde og derved opnår en fordel, der gør det nemmere at parkere i nærheden af deres endemål.

Se kort over parkeringszonen i Ordrup

Se kort over parkeringszonen i Hellerup

Evaluering

Efter forsøgsperioden bliver alle tiltag og indsatser evalueret. Evalueringen danner baggrund for et beslutningsoplæg og en politisk prioritering af en permanent parkeringsorden og parkeringspraksis, som herefter udrulles ad to omgange i de resterende områder.

Oktober 2023 - marts 2024 - Planlægning

Implementeringen af den nye parkeringsorden forudsætter en række aktiviteter, der skal gennemføres inden forsøget startes op i marts 2024. Herunder forberedelse og planlægning af:

 • Nye skilte og afmærkningsplaner
 • Nyt system til håndtering af parkeringslicenser
 • Før-måling af trafik- og parkeringskapacitet
 • Informationsbreve og opsætning af hjemmeside

Marts - august 2024 - Forsøg med ny parkeringspraksis i Ordrup bydelscenter og ved Hellerup Station

Den nye parkeringsorden udrulles som forsøg i Ordrup bydelscenter samt i den eksisterende zone ved Hellerup Station.

Beboere, erhvervsdrivende og ansatte til erhverv inden for parkeringszone tilbydes parkeringslicens.

Fastsættelse af permanent parkeringsorden

Forsøget afsluttes med en evaluering og politisk behandling, som fastsætter evt. tilpasning af aktiviteter forud for den videre udrulning.

September – oktober 2024 – Evaluering og politisk behandling

Efter forsøgsperioden bliver alle tiltag og indsatser evalueret. Evalueringen danner baggrund for et beslutningsoplæg og en politisk prioritering af en permanent parkeringsorden og parkeringspraksis, som herefter udrulles ad to omgange i de resterende områder.

November - December 2024 – Planlægning

Implementeringen af ny parkeringsorden i nye områder forudsætter forberedelse og planlægning af:

 • Politisamtykke
 • Nye skilte og afmærkningsplaner
 • Før-måling af trafik- og parkeringskapacitet
 • Udsendelse af informationsbreve

September 2024 - september 2025 – udrulning af permanent parkeringsorden

Den nye parkeringspraksis implementeres i de resterende områder.
Udrulningen skal efter planen ske ad to omgange forventeligt i hhv.:

 • Hellerup- og Charlottenlund bydelscenter og ved Bakken (januar 2025 – april 2025)
 • Vangede-, Gentofte- og Dyssegård bydelscenter (maj 2025 - august 2025)