Gå til hoved indhold

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitikken for 2017-2029 har titlen Gentofte i bevægelse. Politikken har fokus på bevægelsesglæde for alle og et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.

Idræts- og bevægelsespolitik 2017-2029

Gentofte i Bevægelse er titlen på Idræts- og bevægelsespolitikken. Den blev udarbejdet af et opgaveudvalg med ti borgere og fem politikere, der sammen med en bred kreds af ildsjæle, foreninger og fagpersoner bidrog med viden, erfaringer og ideer, som er afspejlet i politikkens vision og de fem fokusområder.

Politikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2017.

Vision

Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle.
Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.

Hvem er vi?

Vi er idrættens aktører i Gentofte Kommune.

Som politikere, borgere, foreninger, institutioner og oplysningsforbund har vi alle en ambition og passion for fortsat at udvikle idrætten.

Politikkens opbygning

Politikken er bundet sammen af en vision for det samlede område. Under visionen er idræt og bevægelse grupperet i fem områder defineret ved særlige kendetegn. For hvert af de fem områder er der formuleret fokusområder, som tilkendegiver en retning og prioritering af de kommende års arbejde med idræt og bevægelse i Gentofte Kommune.

Vi har forskellige roller i arbejdet med at folde visionen ud. Gentofte Kommune understøtter, hvor det er relevant, og alle idrætsaktører løfter i forhold til muligheder, potentialer og behov.

Visionshjulet illustrerer, hvordan de fem områder er gensidigt afhængige og de kendetegn, der definerer området.

Illustration der viser idræts- og bevægelsespolitikkens fem fokusområder

Et mangfoldigt idrætsliv

Forskellige udfordringer – lige muligheder

Vi vil

 • Understøtte fællesskaber, der skaber glæde, tiltrækker, favner og fastholder
 • Skabe gode rammer for indsatser, der tilgodeser nye behov
 • Skabe dialog mellem idrættens aktører og borgere med særlige behov
 • Motivere motionsuvante til et mere aktivt liv
 • Give en håndsrækning til mennesker i udsatte positioner med at få fysisk aktivitet integreret i hverdage

 

Vi vil have alle med

Et aktivt idrætsliv rummer muligheder for fællesskab for alle, også borgere med særlige behov. Der er et mangfoldigt udbud af bevægelsestilbud for alle aldersgrupper og alle interesser i Gentofte.

Nogle borgere har brug for en særlig støtte til at få et aktivt idrætsliv, og derfor skal der fortsat udvikles tilpassede løsninger og arbejdes mod den højest mulige inklusion i bevægelsesaktiviteter.

Vi vil samarbejde bredt tværfagligt for at skabe lige muligheder for alle.

Faciliteter og byrum

Gode rammer inviterer til bevægelse og fællesskab

Vi vil

 • Nytænke og udnytte faciliteter, klubhuse og byens rum optimalt
 • Udvikle digitale løsninger, der fremmer gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
 • Udvikle byens forskellige rum, så de indbyder til bevægelse
 • Være i dialog med kommercielle aktører og udøvere, der dyrker selvorganiseret idræt, for at understøtte behov, tendenser og skabe de bedste udfoldelsesmuligheder

 

Faciliteter og byrum til mange formål

Gentofte Kommune har løbende bygget og udviklet idrætsfaciliteter til en bred vifte af formål og brugergrupper. Idrætsfaciliteter og byens rum inspirerer og skaber muligheder for bevægelse for oplysningsforbund, foreninger, institutioner og selvorganiserede udøvere.

Rammerne for bevægelse kan fortsat udvikles. Eksisterende og kommende faciliteter er vigtige rammer, som bidrager til mangfoldige aktiviteter af høj kvalitet.

Gentoftes byrum skal i højere grad bruges både spontant og struktureret af alle borgere som del af et aktivt liv.

Foreningsidræt

Stærke og kompetente idrætsforeninger i udvikling

Vi vil

 • Styrke fokus på uddannelse og kvalificering af trænere og ledere
 • Understøtte foreninger i at skabe en tydelig identitet og synliggøre denne overfor borgerne
 • Etablere strukturer, der understøtter iværksætteri, de demokratiske processer og de gode ideer
 • Satse på digitale og administrative løsninger, der gør det lettere at være forening
 • Anerkende den frivillige indsats, understøtte og udvikle de frivilliges vilkår

 

Foreningsidrætten er vigtig

Foreningsidræt er fundamentet for folkeoplysning og et fællesskab for kulturelle, sociale og demokratiske værdier. Frivillighed udgør et væsentligt element i foreningsidrætten.

Medlemskab af lokale foreninger er en del af borgernes hverdag. Det er her, de kan lege og dygtiggøre sig indenfor idræt samt indgå i fællesskaber med andre. Disse fællesskaber udvikler mennesker i alle aldre og vores fælles samfund.

Talentudvikling og eliteidræt

Stærke miljøer skaber resultater på højeste niveau

Vi vil

 • Støtte at talenter oplever balance mellem job, uddannelse, sport og socialt liv ved at give dem færdigheder som kan bruges hele livet
 • Skabe støttestrukturer så eliteidrætsudøvere og klubber i højere grad kan konkurrere på nationalt og internationalt niveau
 • Styrke uddannelsesmiljøers evne til at tilpasse rammer til udøvernes behov
 • Styrke talentudvikling gennem organisatorisk, strategisk og praktisk samarbejde mellem klubber, forbund, ungdomsuddannelser og skoler

 

Sammen skaber vi gode miljøer

Talentudvikling og eliteidræt handler om at hjælpe de bedste udøvere til at kunne begå sig nationalt som internationalt ud fra et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv.

Det skal ske på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, hvor idræt og træning skal gå hånd i hånd med uddannelse og arbejde.

Samarbejdet mellem Gentofte Kommune, ungdomsuddannelser, klubber, specialforbund og Team Danmark skal fortsat styrke en strukturel forankring og udvikling af talent og elitemiljøer i klub- og uddannelsesregi.

Partnerskaber

Samarbejde skaber nye muligheder for bevægelse

Vi vil

 • Skabe møder mellem foreninger, kommunale og statslige institutioner, kommercielle idrætsaktører, aftenskoler og borgere til udvikling af idræts- og bevægelsestilbud
 • Udvikle strukturer, der gør det nemmere at etablere og forankre partnerskaber
 • Gøre det nemmere for foreninger og kommercielle idrætsaktører at indgå i samarbejdet om bevægelse i dagtilbud og skole
 • Understøtte partnerskaber omkring idrætsevents, som skaber glæde og værdi for borgerne

 

Partnerskaber udvikler idrætsområdet

Idrætslivets aktører i Gentofte Kommune har tradition for at samarbejde. Det har gavnet udvikling og kvalitet af alsidige idræts- og bevægelsestilbud.

Partnerskaber er forpligtende samarbejder, hvor der arbejdes mod et fælles mål, og hvor ressourcer og risici deles mellem parterne. De opstår, hvor der er potentiale for at skabe nye tilbud eller forbedre de eksisterende.

Med partnerskaber vil vi styrke foreninger, oplysningsforbund, selvorganiserede udøvere samt institutioner og bidrage til innovation og sammenhængende løsninger for deltagere og idrætsaktører.

Vi udfolder idræts- og bevægelsespolitikken sammen

Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik er skabt af borgere og politikere i kommunen. I arbejdet med politikken fremkom mange konkrete input og idéer, der danner grundlag for et inspirationskatalog, som vil blive anvendt, når arbejdet med at gennemføre politikken bliver igangsat.

Når politikken har virket i fire år, og en evaluering er foretaget, inviterer Gentofte Kommune til en drøftelse af de fem fokusområder: Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og byrum, Foreningsidræt, Talentudvikling og eliteidræt samt Partnerskaber. Det er tanken med drøftelsen at kvalificere det videre arbejde med idræts- og bevægelsespolitikken.

Politikken skal fungere i sammenhæng med politikker på områderne for sundhed, integration, handicap, trafik, unge, skole, folkeoplysning samt den prioriterede indsats En times motion.

Har du nye ideer?

Du er som borger eller aktiv i Gentofte Kommune altid velkommen til at indsende nye idéer, opfordringer eller forslag, der kan omsætte politikken til konkrete handlinger.

Idræt og Fritid
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Email: fritid@gentofte.dk
Telefon: 3998 5011

Hent Idræts- og bevægelsespolitikken

Her kan du hente en pdf-version af Idræts- og bevægelsespolitikken. 

Gentofte i bevægelse. Idræts- og bevægelsespolitik 2017-2029

Evaluering af Idræts- og Bevægelsespolitikken

Idrættens Analyseinstitut (IDAN) har evalueret arbejdet med Gentofte i Bevægelse 2017-2021. Rapporten danner afsæt for prioriteringer og indsatser i 2021-25 inden for de fem fokusområder.

Du kan downloade rapporten her:

Status på Idræts- og Bevægelsespolitikken