Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. På denne side kan du læse mere om, hvordan det skal foregå.

Bygge- og anlægsaffald fra bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter opdeles i 4 kategorier, genanvendeligt affald, forbrændingsegnet affald, deponeringsaffald og farligt affald.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Affald og Genbrug. Du kan finde skemaer til anmeldelse af affald her.

Se, hvordan du håndterer byggeaffald i folderen her.

Sortering

Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald affald skal sorteres på byggepladsen eller på et sorteringsanlæg, som er registreret på Affaldsregisteret som indsamlingsvirksomhed med behandlingskapacitet. Affald skal sorteres i minimum de 10 affaldsfraktioner, der er beskrevet i affaldsbekendtgørelsen og skal håndteres efter gældende bekendtgørelse. Den affaldsproducerende virksomhed har pligt til selv at sørge for håndtering af affaldet, enten via registreret transportør eller indsamlingsvirksomhed.

Anvisning

Forbrændingsegnet bygge- og anlægsaffald anvises til I/S Vestforbrænding.

Deponeringsegnet bygge- og anlægsaffald anvises til AV Miljø.

Farligt affald

Farligt affald skal anmeldes til Affald og Genbrug, herunder PCB- og asbestholdigt affald. Du kan finde skemaer til anmeldelse af affald her.

Ved anmeldelse af PCB-holdigt affald skal Affald og Genbrug have analyser af affaldet, til brug for anvisning af modtageanlæg.

Transport

Til transport af affald skal der anvendes en transportør eller indsamler, som er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister.

Ved anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før anvendelse. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om hvor bygge- og anlægsaffaldet skal anvendes, dato for projektets start samt mængde og typen af affald, der agtes anvendt i projektet.

 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,