Sammenhængende overgange fra 0 til 6 år

I Gentofte Kommune arbejder vi for at sikre alle børn et godt børneliv. Derfor lægger vi vægt på at skabe sammenhængende overgange og kontinuitet mellem vores tilbud for børn i alderen 0-6 år.

Til at understøtte dette arbejde har Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse vedtaget retningslinjer for samarbejde og videndeling mellem dagtilbud og relevante aktører, som samler alle tværfaglige samarbejdsaftaler om børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, i henhold til gældende love og politikker på børneområdet . Herunder vores vision på Dagtilbudsområdet ’Tryghed, leg og læring –  Børn forandrer verden’, vores vision på Skoleområdet ’Læring uden grænser’, ’Strategi for fællesskaber for børn og unge´ og de anbefalinger, som Opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år har udarbejdet.

Med retningslinjerne er der skabt en fælles ramme for samarbejdet og videndelingen mellem tilbuddene. Der er defineret fælles mål og principper for den gode overgang i samarbejdet mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud, Dagtilbud og Skole, Dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Dagtilbud og Børn og Familie.

Retningslinjerne beskriver, hvem vi er, hvad vi gør, hvordan vi samarbejder og deler viden for:

• at skabe trygge overgange med de bedste betingelser for dit barns trivsel, læring og udvikling
• at sikre kontinuitet og sammenhæng i samarbejdet omkring dit barn
• at sikre systematisk videndeling i samarbejdet omkring dit barn
• at sikre en særlig opmærksomhed på børn i sårbare og udsatte positioner
• at sikre opfølgning og evaluering på vores professionelle samarbejde om børns overgange mellem tilbud.

Information om videndeling mellem tilbud

I Gentofte Kommune arbejder vi tæt sammen med dig og med hinanden for at sikre alle børn en tryg og sammenhængende overgang fra et tilbud til et andet. Det gør vi, fordi forskning peger på, at en tryg overgang er afgørende for dit barns trivsel og videre udvikling.

I samarbejdet mellem dagtilbud og relevante samarbejdsparter deler vi relevant viden om dit barn. Grundlaget for deling af relevant viden er dagtilbudslovens §3a, stk. 3.

Dette gør vi bl.a. ved at beskrive dit barn i en overgangsbeskrivelse, der omhandler emner som trivsel, udvikling og læring – alt sammen noget, der er relevant i forhold til at sikre den bedst mulige opstart i et nyt tilbud. Vi beskriver eksempelvis:

• dit barns styrker og særlige kendetegn
• eventuelle vanskeligheder eller særlige udfordringer
• om der har været iværksat særlig støtte eller lignende
• om der skønnes behov for særlig støtte fremover
• hvad dit barn er optaget af i forbindelse med overgangen. Bekymringer og glæder.

Oplysningerne om dit barn behandles fortroligt og bliver kun delt af relevante fagprofessionelle, der har tavshedspligt. Efter EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har du følgende rettigheder i forhold til oplysninger, som vi behandler om dit barn:

  •  du har ret til at vide, at vi indsamler og gemmer oplysninger om jeres barn i vores IT-system
  •  du har ret til at vide, hvilke oplysninger der er registreret og delt
  •  du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de er forkerte.

Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Du kan kontakte os via disse kontaktoplysninger:

Gentofte Rådhus
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, DK-2920 Charlottenlund
Tlf. +45 39 98 50 00
bornogskole@gentofte.dk

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet over kommunens indsamling og registrering mv. af oplysninger om dit barn. Du kan se kontaktoplysninger hertil nedenfor. I første omgang bedes du dog henvende dig til kommunen.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
Tlf. +45 33 19 32 00.
dt@datatilsynet.dk

Du kan også skrive til Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk.

Fra hjem til dagtilbud – Samarbejde med Sundhedsplejen

De første 1000 dage af et barns liv er afgørende for dets trivsel, udvikling og muligheder – både på kort og på lang sigt . Det handler både om forholdene i familien og i dagtilbuddet. For at understøtte en god start for dig og dit barn tilbyder Sundhedsplejen i Gentofte Kommune at besøge alle nyfødte børn og deres forældre. Ligesom Sundhedsplejen også støtter hele familien til at få en god opstart i dagtilbud. Det sker bl.a. ved, at I på det sidste sundhedsplejerskebesøg hos dig sammen udfylder en overgangsbeskrivelse om dit barn. Herved kan dagtilbuddet få relevant viden om dit barn og således bedst muligt støtte jer ved opstart.
I kan også ønske, at sundhedsplejersken deltager ved selve opstartsmødet i dagtilbuddet – og efter behov på eventuelle efterfølgende møder i dagtilbuddet.
 
Enkelte af kommunens dagtilbud har specialiseret sig som kompetencecentre inden for særlige områder. De dagtilbud, der er kompetencecentre, har et udvidet samarbejde med jer forældre og Sundhedsplejen.

Vil du vide mere om opstart i dagtilbud, kan du læse mere her.

Fra dagtilbud til skole – Samarbejde med skolen

Gentofte Kommunens dagtilbud og folkeskoler arbejder også tæt sammen for at sikre alle børn en god skolestart. En god skolestart er afgørende – også for barnets videre udvikling . Forskning indikerer, at udfordringer ved skolestart er en væsentlig risikofaktor for videre uddannelse og beskæftigelse på den lange bane – ikke mindst i kombination med eventuel sårbarhed hos barnet.

For at understøtte dit barns skolestart bedst muligt udarbejder dagtilbuddet (på samme måde som sundhedsplejersken) en overgangsbeskrivelse til skolen. Skolen modtager beskrivelsen i foråret inden skoleårets begyndelse. I foråret har dagtilbud og skoler også fælles aktiviteter, så alle skolestartere får mulighed for at besøge en skole og GFO inden opstart. Ligeledes mødes dagtilbud og skoler hvert efterår for sammen at evaluere på samarbejdet om årets skolestart.

Dagtilbud og Skole har i fællesskab udarbejdet materiale om samarbejdet ved skolestart, som du kan læse mere om her. Her finder du også viden om, hvordan du bedst støtter dit barn i forbindelse med skolestart.

Hvis du som forælder vurderer, at dit barn ikke er parat til at starte skole i det kalenderår, hvor det fylder 6 år, kan der søges om udsat skolestart. Vi anbefaler, at vurderingen sker i et tæt samarbejde med dit barns dagtilbud. Du kan læse mere om skoleudsættelse på Gentofte kommunes hjemmeside.

Behov for støtte – Samarbejde med PPR

Dit barns udvikling (kognitivt, socialt, motorisk og sprogligt) vurderes løbende i dagtilbuddet. Ved udfordringer tilbyder PPR rådgivning og orienterende samtaler til jer forældre og/eller til personalet i dit barns dagtilbud.

Hvis du og/eller dagtilbuddet vurderer, at dit barn har behov for ekstra støtte, ansøges PPR. Afhængig af støttebehovet skal PPR udarbejde en PPV (pædagogisk, psykologisk vurdering) på dit barn.

Har dit barn sproglige udfordringer, tilbyder PPR forløb for dig som forælder. Forløbene giver dig redskaber til at understøtte dit barn derhjemme. Ligeledes tilbyder PPR vejledende forløb eller kompetenceudvikling til leder og pædagoger i dagtilbuddet, hvis dit barn har behov for en særlig sprogindsats.

Har dit barn motoriske udfordringer, kan dagtilbuddet sammen med Sundhedsplejen eller PPR – ligesom den praktiserende læge – indstille dit barn til Børneterapien. Børneterapien hjælper børn med medfødte eller erhvervede funktionsnedsættelser samt børn, der efter operation eller ulykke har behov for genoptræning.

Visitation til et kompetencecenter på dagtilbudsområdet sker via et visitationsudvalg. PPR kan også indstille et barn til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. I begge tilfælde sker det altid i samråd med jer forældre.

Behov for støtte – Samarbejde med Børn og Familie

Børn og Familie involveres, når et barn har et handicap, en alvorlig sygdom, eller når der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udvikling. Du kan, som forælder, altid søge telefonisk rådgivning hos afdelingen. Derudover kan dit barns dagtilbud også tilbyde jer en orienterende samtale, hvor en socialrådgiver kan deltage. Formålet med samtalen er en uformel dialog med henblik på afklaring af trivsels- og udviklingsmæssige spørgsmål omkring dit barn. Dialogen afgør det videre forløb.

Alle mennesker har pligt til at underrette Børn og Familie, hvis de mener, at et barn har så store vanskeligheder, at der er behov for hjælp fra kommunen. En underretning igangsætter en børnefaglig undersøgelse. I den forbindelse afholdes der netværksmøder med dig og andre relevante parter (fx. dit barns dagtilbud) med henblik på at aftale, hvordan I sammen bedst støtter op om dit barn. Der udarbejdes en handleplan, som I sammen evaluerer løbende.

Vil du vide mere om Børn og Families arbejde kan du læse her.