Miljø

Gentofte er en miljøbevidst kommune med store miljø- og naturværdier, hvor en bæredygtig udvikling sikres sammen med borgere, virksomheder og interesseorganisationer.

Gentofte Kommune fører miljøtilsyn med flere forhold i kommunen, både i tilknytning til natur, grundvand og erhvervsliv. Formålet med tilsyn er at forebygge forurening, og sikre at gældende regler på miljøområdet overholdes. Kommunens tilsyn skal desuden sikre at naturen og grundvandsressourcen beskyttes.

Kommunen fører bl.a. tilsyn med virksomheder, jordforureninger, badevand og ved sløjfning af olietanke. Derudover fører kommunen tilsyn i sager, hvor borgere klager over miljøforhold, f.eks. lugt, støj eller støv fra virksomheder.

Væsentlige lugt-, støj- og støvgener

Natur og Miljø behandler miljømæssige gener i form af lugt og støj fra kommunens virksomheder og virksomheder, der midlertidigt udfører arbejde i Gentofte Kommune, læs mere under Erhverv og miljø.

Opleves miljømæssige gener fra andet end erhverv, kan vejledning findes i nedenstående brochurer omkring nabostøj, hønsehold m.m.

Hvis du er generet af støj eller brændeovnslugt fra naboen, prøv da først at henvende dig direkte med en appel om at dæmpe støjen eller om at følge Miljøstyrelsens fyringsråd, som findes via link her nederst på siden. Hvis dette ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig følgende steder:

Høj musik eller støjende adfærd: Nordsjællands Politi

Støj fra beboer i bolig/ejerforening: Bolig/ejerforeningens bestyrelse

Støj fra ventilationsanlæg: Natur og Miljø

Støj fra husdyrhold (f.eks. høns): Natur og Miljø

Gøende hunde: Nordsjællands Politi

Lugt eller andre gener fra brændeovne: Natur og Miljø

Se også siden om anden støj og læs om kommunens støjhandleplan for trafikstøj.

Miljøvagt

Hvis du oplever miljøgener udenfor kommunens åbningstid, kan du henvende dig til miljøvagten på 39 98 89 50.

Natur- og Miljøsamarbejde

I starten af år 2000 indgik kommunen et forpligtende miljøsamarbejde med nogle af nabokommunerne. Det primære formål med miljøsamarbejdet er at højne kvaliteten og effektiviteten af miljøarbejdet. Dette samarbejde blev i 2010 udvidet til nu at omfatte 7 kommuner, læs mere på siden om Natur- og Miljøsamarbejdet.

Agenda 21

Implementering af en lokal Agenda 21 har sit rodfæste i Natur og Miljø, men i Gentofte Kommune er Agenda 21 bredt ud i hele organisationen ved, at der er oprettet en tværgående Agenda 21 gruppe. På den måde er det hensigten, at den lokale Agenda 21 skal nå ud til flest mulige borgere, virksomheder og andre brugere i kommunen.