Ellemosen

Ellemosen ligger på alle sider omgivet af store, private haver. Mosen gennemskæres af hævede stier, der forløber gennem den fugtige og meget frodige mose. Området er velegnet til små spadsereture.

Ellemosen

Mosens rødelbevoksning er specielt interessant, idet den danner grundlag for et særligt plantesamfund af såkaldte saprofytter, hvis eksistens er betinget af ellerøddernes kvælstofproducerende bakterieknolde.

Mosen bruges til små spadsereture og indgår i øvrigt i stiforbindelse mellem Skovgårdsvej og Vilvordevej. En forbindelse mellem Ordrupgårds park, som også er offentlig tilgængelig, og Ellemosen ville være en yderligere forbedring af områdets rekreative værdi. 

Stien rundt om mosen er på forholdsvis fast grund, mens diagonalstien, som består af flis sammenholdt af faskiner, nærmest må betegnes som flydende.

Bevoksningen er varieret og har et næsten urskovsagtigt udseende.

Arealet er ca. 39.700 kvm. 

Beliggenhed

Adgang fra den vestlige del af Ordrupgårdvej samt via stier fra Ordruphøjvej og Mosehøjvej.

Tilgængelighed

Området er ikke egnet for gangbesværede.

Fredningsforhold

Ellemosen er fredet og er tillige beskyttet af Naturbeskyttelselslovens § 3

Ejerforhold og historie

Ored Sø, som Ellemosen oprindelig hed, skar sig ind i Gl. Ordrup Bys overdrev - Oredvang.

Den tilhørte oprindelig kronen, men i 1619 tilskødede Christian IV søen til råd og borgmestre i staden København. Agent Chr. W. Duntzfelt, som i 1804 erhvervede "Ordruphøj", købte samme år Ordrup Sø af staden København.

Søen fulgte herefter de skiftende ejere af "Ordruphøj" og ejedes i mange år af familien Berling, som afhændede den til Landmandsbanken, hvorfra kommunen i 1935 overtog selve søen "Ellemosen".