Christiansholms Mose

Christiansholms Mose er et værdifuldt rekreativt område med meget fine muligheder for at opleve et rigt og varieret dyre- og planteliv. Det store indhegnede legeareal i mosen benyttes af adskillige børnehaver.

Christiansholms Mose

Christiansholms Mose fremstår som et moseområde med anlagte grusstier langs yderkanterne samt flisbelagte stier tværs hen over mosen. Der er åbent vand i flere søer og spredte fugtige områder i mosens midte.

Den dominerende trævegetation er pil, rødel og birk. Langs yderkanterne af mosen har vegetationen skovkarakter, mens den i mosens indre er domineret af krat og åbne engarealer.

I den nordlige del af mosen er der et lille pumpehus, som sikrer at regnvandet recirkuleres i området, og at overskydende vand ledes bort for at forhindre oversvømmelser.

Der er etableret en naturlegeplads i den sydlige del af mosen ved Hvidørevej og Schimmelmannsvej. Du kan læse mere om legepladsen i Christiansholms Mose her.

Arealet er ca. 53.800 kvm.

Fredningsforhold

Hele Christiansholms Mose er fredet, så den skal forblive og plejes som et grønt område. Derudover er mosen beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, så ændringer i mosens tilstand skal godkendes af Københavns Amt.

Udviklingsplan

Der er i 2001 udarbejdet en udviklingsplan for Christiansholms Mose. Formålet med plejeplanen er at kunne styre udviklingen i naturområdet, så det forbliver et attraktivt og dynamisk grønt område.

Randbeplantningens skovkarakter styrkes og udvikles, så der ikke er direkte indblik til de tilstødende villaer, haver og skure, men at man i stedet oplever at færdes i et naturområde, omgivet af en varieret skov.

Bevoksningen i mosens fugtige midte plejes, så den består af spredte træer og krat, mens større områder friholdes for beplantning. I disse områder vil der være en stor variation af mange blomstrende urter i forskellige farver.

Publikums muligheder for rundture i mosen bevares. Man kan følge hovedstien, som kan passeres i al slags vejr, eller man kan komme på tværs af mosens fugtige områder via stier, der er belagt med træflis og som evt. oversvømmes i kortere perioder. 

Beliggenhed

Christiansholmsvej / Hvidørevej. Ordrup Sogn.

Tilgængelighed

Området er ikke egnet for meget gangbesværede.

Ejerforhold og historie

Mosens historie går langt tilbage. Hér har man fundet de ældste rester af bopladser i kommunen, der stammer fra år 7000 f. kr. De første bopladser, helt tilbage til Mulleruptiden, er nemlig fundet omkring den havarm, som Christiansholms Mose er en rest af.

I 1500-tallet hørte arealet under Hvidøre Kongsgård, som har ligget i nærheden af det nuværende "Christians holm".

Frederik II nedlagde Hvidøre Len, og i det følgende århundrede administreredes gården fra Københavns Slot. I 1666 blev gården givet i fæste til Vitus Bering. Bering nedrev den gamle kongsgård og genopbyggede den længere mod nordvest og kaldte sin besiddelse for Christiansholm til ære for Christian V. Det nuværende "Christiansholm Slot” er bygget af Just Fabritius. I 1900 blev ejendommen overtaget af A/S Christiansholm, som påbegyndte udstykning af ejendommen. Hovedbygningen blev købt af grev Carl Molkte i 1914. 

I 1920 overtog kommunen mosearealet, og i 1929 påbegyndtes omlægningen af mosen til et traditionelt parkanlæg. Siden 1980 har man gradvist ved naturpleje af området søgt at genskabe områdets oprindelige moseagtige karakter.