Retningslinier for etagebyggeri

Nedenfor kan I læse om Gentofte Kommunes vejledende retningslinjer for etablering af regnvandsløsninger. Hver ansøgning behandles ud fra en individuel konkret vurdering, på baggrund af de specifikke forhold på ejendommen og der vil således altid blive stillet individuelle vilkår for det enkelte projekt.

• Det samlede LAR-anlæg skal dimensioneres, placeres og udføres således, at det ikke giver anledning til overfladeafstrømning til omkringliggende naboarealer, herunder vejarealer. Således skal regnvand svarende til minimum en 5-årshændelse med en klimafaktor på 1,3 holdes på egen grund. Gentofte Kommune anbefaler dog, at anlægget dimensioneres til at kunne håndtere en 10 årshændelse med en klimafaktor på 1,3.

• Hvis jeres tag har zink- eller kobberelementer, stilles skærpede vilkår med henblik på rensning af vandet:
Der kan etableres et regnbed på overfladen, med et lag af filtermuld, som tilbageholder metallerne fra regnvandet. For etagebyggeri skal rensningskapaciteten minimum kunne rumme regnvand svarende til en 2 årshændelse med en klimafaktor på 1,3. Derudover vil der være krav om at filterjorden udskiftes hvert 10 år, medmindre jordprøver kan godtgøre at jorden ikke er forurenet.

Der kan etableres en faskine, som omkranses af minimum 20 cm leret jord og markeres med signalnet. Det er et krav, at jorden omkring faskinen bortskaffes som forurenet jord, når faskinen skal sløjfes.

Er hele tagbelægningen udført i zink eller kobber, vil der som udgangspunkt ikke kunne gives tilladelse til nedsivning af vand herfra.

• Hvis der afledes overfladevand fra interne veje- eller parkeringsarealer, skal vandet renses i et regnbed med filtermuld. Dimensioneringen af regnbedet afhænder af de specifikke geografiske og geologiske forhold, samt trafikbelastningen på arealerne. Der skal som udgangspunkt renses op til en 5 årshændelse med en klimafaktor på 1,3. Hvis forholdene taler herfor, kan krav til rensning eventuelt lempes.

• Eksisterende kloakstik til overfladevand, skal afproppes i begge ender af en autoriseret kloakmester, og regnvandsbrønde skal fjernes eller fyldes med sand.
Når der etableres en regnvandsløsning skal I være opmærksom på, at der kan være begrænsninger for anvendelsen af arealerne fremover. Eksempelvis må der ikke saltes og anvendes bekæmpelsesmidler på arealer, hvor regnvand håndteres.

Filtermuld er en særlig muldblanding, der består af:5-10 % grus, 1-3 % kompost el. spagnum, og almindelig muldjord, med samlet ph imellem 6,5 og 8. Filtermulden har til formål at tilbageholde eventuelle miljøfremmede stoffer i regnvandet, bl.a.metaller.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,