Retningslinier for enfamiliehuse

Nedenfor kan du læse om Gentofte Kommunes vejledende retningslinjer i forbindelse med etablering af regnvandsløsninger. Hver ansøgning vil blive behandlet ud fra en individuel konkret vurdering på baggrund af de specifikke forhold på ejendommen og der vil således altid blive stillet individuelle vilkår for det enkelte projekt.

• Det samlede LAR-anlæg skal dimensioneres, placeres og udføres således, at det ikke giver anledning til overfladeafstrømning til omkringliggende naboarealer, herunder vejarealer. Gentofte Kommune anbefaler, at LAR-anlæg dimensioneres til at kunne håndtere minimum en 5-årshændelse med en klimafaktor på 1,3.

• Hvis dit tag har zink eller kobberelementer vil der blive stillet skærpede vilkår med henblik på rensning af vandet:
Der kan etableres et regnbed på overfladen med et lag af filtermuld, som tilbageholder metallerne fra regnvandet. For enfamliehuse skal rensningskapaciteten minimum kunne rumme regnvand svarende til en 1 årshændelse med en klimafaktor på 1,3.
Der kan etableres en faskine, som omkranses af minimum 20 cm leret jord og markeres med signalnet. Det er et krav, at jorden omkring faskinen skal bortskaffes som forurenet jord når faskinen skal sløjfes.

Er hele tagbelægningen udført i zink eller kobber, vil der som udgangspunkt ikke kunne gives tilladelse til nedsivning af vand herfra. 

• Eksisterende kloakstik til overfladevand skal afproppes i begge ender af en autoriseret kloakmester, og regnvandsbrønde skal fjernes eller fyldes med sand.

Når der etableres en regnvandsløsning skal du være opmærksom på, at der kan være begrænsninger for anvendelsen af arealerne fremover. Eksempelvis må der ikke saltes og anvendes bekæmpelsesmidler på arealer, hvor regnvand håndteres.

Filtermuld er en særlig muldblanding, der består af:5-10 % grus, 1-3 % kompost el. spagnum, og almindelig muldjord med samlet ph imellem 6,5 og 8. Filtermulden har til formål, at tilbageholde eventuelle miljøfremmede stoffer i regnvandet bl.a. metaller.

Få gode råd om skybrudssikring og hvordan du leder vandet væk fra dit hus på klimatilpasning.dk.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,