Gå til hoved indhold

Forskrift for erhvervsmæssige bygge- og anlægsarb.

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Formål

Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder nedrivningsarbejde.

Erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter er arbejde, som udføres mod betaling.

Lovgrundlag

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Kapitel 1: Anvendelsesområde

§ 1.

Forskriften omfatter alle støjende og/eller støvende og stærkt støjende og/eller stærkt støvende erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder nedrivningsarbejder, i Gentofte Kommune.

Stk. 2. Hvis Natur og Miljø vurderer, at aktiviteter omfattet af denne forskrift vil medføre væsentlige støj-, støv- og vibrationsgener, kan Natur og Miljø fastsætte vilkår for eller forbud mod arbejdets udførelse.

Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør Gentofte Kommune, om en given sag er omfattet af denne forskrift.

Vejledning – hvilke arbejder er omfattet af denne forskrift?

Støjende/støvende arbejde omfatter bl.a.:

 • Kørsel med materialer, maskiner mv. til og fra byggepladsen.
 • Anvendelse af motordrevne bygge- og anlægsmaskiner, som for eksempel generatorer og kompressorer.
 • Montering og nedtagning af stillads.
 • Tømrerarbejde.
 • Afspilning af musik/radio.

Stærkt støjende/støvende arbejde omfatter bl.a.:

 • Etablering af spunsvægge og/eller jordankre.
 • Nedknusning af bygge- og anlægsmaterialer samt betonskæring.
 • Asfaltanlæg.
 • Anlæg for behandling af jord.
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling.
 • Overfladebehandling af større stålkonstruktioner.

Kapitel 2: Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

§ 2.

Ved valg af maskiner samt tilrettelæggelse af arbejdet (f.eks. ved afskærmning) skal støjgener begrænses mest muligt.

Stk. 2. Ved valg af maskiner samt tilrettelæggelse af arbejdet (f.eks. ved vanding) skal støvgener begrænses mest muligt.

Stk. 3. Ved valg af maskiner samt tilrettelæggelse af arbejdet skal vibrationer begrænses mest muligt.

Stk. 4. Gentofte Kommune kan afgøre, om der skal udføres yderligere støj-, støv- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Stk. 5. Gentofte Kommune kan stille krav om, at der skal foretages støj- eller vibrationsmålinger i forbindelse med bestemte bygge- og anlægsaktiviteter.

 

Vejledning om vibrationer:

Gentofte Kommune har erfaring med, at der kan opstå væsentlige gener, hvis de målte maksimalværdier for vibration ved de omkringliggende boligbebyggelser overstiger 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau, målt over referencetidsrummet).

Denne forskrift omfatter udelukkende regulering af vibrationer til gene for mennesker. Ved erstatninger i forbindelse med bygningsskadende vibrationer henviser Gentofte Kommune til civilt søgsmål.

 

Kapitel 3: Arbejdstider

§ 3

Støjende og/eller støvende erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter må udføres i følgende tidsrum:

Dag Tidsrum
Hverdag 7.00-18.00
Lørdag 7.00-14.00

Stærkt støjende og/eller stærkt støvende erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter må udføres i følgende tidsrum:

Dag Tidsrum
Hverdag 8.00-16.00

Stk. 2. Der må ikke udføres støjende og/eller støvende eller stærkt støjende og/eller stærkt støvende erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter uden for tidsrum beskrevet i § 3.

 

Vejledning – hvornår må du udføre støjende/støvende arbejde:

I praksis er det ikke muligt at udføre støjende aktiviteter uden for ovenstående arbejdstider, uden at det generer de omkringboende. Det samme gælder for aktiviteter, der giver anledning til rystelser.

 

Kapitel 4: Dispensation

§ 4.

Gentofte Kommune kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om dispensation fra arbejdstider fastsat i kapitel 3. Dispensation kan f.eks. meddeles af trafiksikkerhedsmæssige eller trafikafviklingsmæssige årsager, eller når hensynet til borgerne taler herfor, f.eks. i forbindelse med akut ledningsrenovering eller belægningsarbejde.

Stk. 2. Anmodning om dispensation fra forskriften skal sendes til Gentofte Kommune senest to uger før, arbejdet påtænkes påbegyndt og være ledsaget af en uddybende begrundelse for ansøgningen om dispensation.

 

Vejledning – hvordan søger du om dispensation:

En ansøgning om dispensation skal indeholde begrundelse for de særlige forhold, der nødvendiggør dispensationen, samt oplysninger om arbejdets art, om bygherre, byggeledelse, aktiviteter og maskiner, forventet aktivitetsperiode og arbejdstid.
Desuden bør du beskrive, hvilke gener der kan opstå, og hvordan de afhjælpes. Du må først påbegynde arbejdet, når den endelige dispensation er meddelt.

Send din ansøgning om dispensation til Natur og Miljø

miljoe@gentofte.dk

 

Kapitel 5: Naboorientering

§ 5.

Ved støjende/støvende bygge- og anlægsaktiviteter af varighed over 1 uge skal bygherren eller entreprenøren orientere naboer om arbejdets karakter og varighed samt om de gener, arbejdet kan afstedkomme, inden arbejdet påbegyndes.

Stk. 2. Ved stærkt støjende/støvende bygge- og anlægsaktiviteter skal bygherren eller entreprenøren orientere naboer om arbejdets karakter og varighed samt om de gener, arbejdet kan afstedkomme, inden arbejdet påbegyndes.

Kopi af naboinformationsmateriale skal sendes til Gentofte Kommune samtidig med, at det sendes til de berørte naboer.

Stk. 3. Naboinformationsmateriale skal være skriftlig, enten i form af opslag eller husstandsomdelte meddelelser, og skal være alle berørte parter i hænde senest to uger før, arbejdet påbegyndes.

 

Kapitel 6: Administrative afgørelser

§ 6.

Gentofte Kommune kan stoppe bygge- og anlægsaktiviteter, der ikke overholder forskriftens bestemmelser.

Stk. 2. Gentofte Kommune kan give indskærpelse til bygherren eller politianmelde denne, hvis forskriftens bestemmelser eller afgørelser ikke efterkommes.

§ 7.

Afgørelser efter denne forskrift træffes af Gentofte Kommune.

§ 8.

Afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden myndighed.
Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, kan dog påklages.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er truffet.

Link til Klageportalen

 

Kapitel 7: Overtrædelser af forskriften og straffebestemmelser

§ 9.

Med mindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning, straffes med bøde den der:
1) Overskrider tidsbegrænsninger for støjende/stærkt støjende bygge- og anlægsarbejder fastsat i denne forskrift, jf. kapitel 3.
2) Undlader at informere naboer om støjende/støvende eller stærkt støjende/støvende bygge- og anlægsarbejder, jf. § 5, Stk. 1, 2 og 3.
3) Overtræder vilkår meddelt ved dispensation jf. § 4.


Kapitel 8: Ikrafttræden

§ 10.

Forskriften træder i kraft den 1. maj 2008 og gælder for alle bygge- og anlægsaktiviteter, der påbegyndes efter denne dato.

 

Gentofte Kommune, Natur og Miljø

Revideret 18.04.2017