Gå til hoved indhold

Badning & vandsport frarådes ved Skovshoved Havbad

Der er konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. På grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning og ophold på vandet på det kraftigste.

Badning og vandsport frarådes ved Skovshoved Havbad

Baggrund

På baggrund af forhøjede værdier af bakterier i badevandet ved Skovshoved Havbad har Gentofte Kommune siden torsdag den 10. august 2023 frarådet badning ved Skovshoved Havbad. Senere er også vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt blevet frarådet. 

I løbet af august 2023 har Gentofte Kommune og Novafos haft igangsat forskellige undersøgelser for at kortlægge kilden, og har i den forbindelse konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. Sommerens prøver pegede på, at der særligt under kraftig regn udledes regnopblandet spildevand fra ledningslækagen. Dette gav anledning til spildevandspåvirkning af badevandet omkring Skovshoved Havbad.

I forbindelse med undersøgelsesarbejdet rodes der med ledningen og der foretages tests. Dette medfører, at det er mere vanskeligt at sige, hvornår spildevandspåvirkningen fra lækagen konkret sker.  

Den pågældende spildevandsledning er en overløbsledning, der normalt bruges til at aflaste afløbssystemet, når det regner kraftigt, så der ikke sker opstuvning af regnopblandet spildevand i kældre og på terræn. Overløbsledningen har udløb ca. 1,5 km fra kysten og giver under normale forhold sjældent anledning til spildevandspåvirkning helt inde ved kysten.

Status over reparationsarbejder

Kommunens forsyningsselskab Novafos arbejder på højtryk for, at reparation af spildevandsledningen kan udføres snarest muligt. Der er tale om kompliceret arbejde, da alt foregår under vand og beton. Dertil kan vejrforhold spille en rolle i forhold til varigheden af reparationsarbejderne.

2024

Uge 25 - Der er skåret et større mandehul i overdækningen ved samlingen lige ud for kystlinjen. Der blev monteret en stor gravekasse ved samlingen, og siden er der blevet suget slam, sand og skærver i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen, i retning mod land.

I denne uge suges der videre, og derefter påbegyndes støbning af proppen. Arbejdet forventes at tage til og med uge 26.

Uge 24 - Sidste oprensning og klargøring af området ved samlingen på udløbsledningen lige ud for kystlinjen, foretages 7-8. juni. Det har desværre taget lidt længere tid end forventet, så planen er skudt med ca. en uge.
Mandag i uge 24 opsættes der en større gravekasse ved samlingen, til arbejdet med skæring af større mandehul i overdækningen. Det skal sikre etablering af en prop/barriere i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen. Dette arbejde forventes at ske til og med uge 26.

Uge 23 - Overdækningen ved spildevandsledningen i området ved samlingen lige ud for kystlinjen er nu gravet fri og oprenset, bl.a. ved hjælp af et graveskib. Sidste klargøring af området foretages mandag i uge 23, med opsætning af en større gravekasse ved samlingen.
Dermed kan der skæres et større mandehul i overdækningen og etableres en prop/barriere i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen. Dette arbejde forventes at tage til og med uge 25.

Retablering af overdækning ved samlingen i græsarealet mellem pumpestationen og kystlinjen er udført, og hullet i plænen er dækket til.

Uge 20, 21 og 22 - Spildvandsledningens overdækning ved samlingen i havnebassinet er nu svejset færdig.
Et uddybningsfartøj, til frigravning af området ved samlingen lige ud for kystlinjen, fortsætter ugens arbejder de kommende dage. Derefter foretages resten af frigravningen med dykkere og spulepumpe eller mammutsuger. Frigravning og opsætning af større gravekasse sker som minimum i hele uge 22.

I uge 22 opstartes samtidig retablering af overdækningen ved samlingen i græsarealet mellem pumpestationen og kystlinjen. En spuns til retablering af overdækningen ankommer mandag, og derefter bliver hullet i græsarealet dækket til, da havnen skal bruge arealet til et arrangement i starten af juni.

Planen for uge 23 og 24 er etablering af en prop/barriere i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen. Proppen skal sikre, at den nyligt fundne utæthed (som er lokaliseret til at være længere inde mod land) ikke længere vil give anledning til spildevandspåvirkning og dårlig badevandskvalitet i havnen, og sikre, at arbejdet med at lokalisere og udbedre utætheden kan fortsætte.

Skæring af større mandehul i overdækningen ved samlingen nordøst for træbroen udsættes til tidligst uge 23, da skæringsarbejdet først kan ske når uddybningsfartøj er ude af området, samt når sigtbarheden i vandet er god nok til at udføre arbejderne.

Uge 18 og 19 - Overdækningen er lagt på ved samlingen i havnebassinet, men afventer svejsning.
Der er renset op ved samlingen lige nordvest for træbroen med det formål at skære et større mandehul i overdækningen, så denne samling kan blive tætnet (forbyggende handling) af dykkerne. Der skal ligeledes skæres et større hul i overdækningen en gang tættere på land, før denne samling også kan tætnes forebyggende. Her skal desuden fjernes nogle store sten, som ellers kan udgøre en fare for dykkerne, hvis stenene kommer i bevægelse.

Der er udført undersøgelse med TV over en af samlingerne mellem den tætnede samling på land og kystlinjen, men pga. et tykt slamlag, var det ikke muligt at se, om der kommer vand ud ved selve samlingen. Området var generelt svært tilgængeligt. Det blev dog under tryktesten observeret, at det boblede op gennem slammet i området omkring samlingen, så der er formentlig en utæthed ved denne samling.

Planen de næste uger er, at der suges sand og øvrigt materiale ved samlingen lige ud for kystlinjen, hvor der opsættes en større gravekasse. Det gør det muligt at klargøre området, så der i ugerne derefter kan etableres en prop/ugennemtrængelig barriere lige før samlingen, i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen.
Denne prop vil sikre, at utætheden (som er lokaliseret til at være længere inde mod land) ikke længere vil give anledning til spildevandspåvirkning og dårlig badevandskvalitet, da proppen hindrer vandudveksling i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen. Derved kan mandskabet arbejde videre med at lokalisere og udbedre utætheden. Gentofte Kommune fraråder derfor stadig badning, vandsport samt aktiviteter med stor vandkontakt ved Skovshoved Havbad.

Uge 17 - Der er blevet oprenset ved den samling på udløbsledningen, som ligger lige ud for kystlinjen. Det betyder, at det igen er muligt at foretage dykkerundersøgelser ved denne samling. Der er endvidere blevet arbejdet på at skabe passage på udløbsledningens overside, på strækningen mellem udgravningen på land og kystlinjen, så denne kan undersøges - i første omgang via TV-inspektion. Oprensningen på strækningen færdiggøres i den kommende uge. Arbejdet blev forsinket, idet der i onsdags var nedbrud på noget af materiellet, hvilket gjorde, at arbejdet måtte indstilles.
I næste uge indsættes ekstra dykkere ved Skovshoved. Så samtidig med opsporingsarbejdet af den ”nye” utæthed, retableres overdækninger ved de andre inspektionshuller på udløbsledningen.

Uge 16 - Samlingen ved den konstaterede utæthed på udløbsledningen er nu tætnet samt sikret med supplerende støbning.
Der blev udført pumpetest tirsdag d. 16. april, som viste, at denne samling er tæt, men den viste desværre samtidig, at der er endnu en utæthed på ledningen. Dykkerne observerede, at der fra landsiden kom vand ud ved inspektionshullet i overdækningen ved den samling, som er placeret ca. midt mellem kystlinjen og træbroen.
Det betyder, at den næste tid bruges på at opspore den ”nye” utætheds nøjagtige placering.
Pumpetesten viste endvidere, at der ikke er nogen indikation af, at der skulle være en utæthed længere ude på ledningen, for enden af overdækningen, på ydersiden af stenmolen. Dykkerne observerede her fint klart vand og rent sand, samt sund bundvegetation. En af metoderne, som bruges til opsporing af den nyligt konstaterede utæthed, er TV-inspektion. Der sendes TV ned på oversiden af ledningen, under overdækningen, da der er passage nu, hvilket muliggør undersøgelse med denne metode.

Uge 14 og 15 - Den konstaterede utæthed på udløbsledningen er nu tætnet, bl.a. ved at støbe omkring utætheden på undersiden. Støbningen er nu hærdet, og den udførte tætning på siderne og toppen suppleres med en yderligere omkringstøbning for ekstra sikring i den kommende uge, uge 16. Når dette arbejde er færdiggjort, vil der ske pumpetests i uge 16 og 17, der skal kontrollere tætningen, samt undersøge, om der mod forventning skulle være andre utætheder på udløbsledningen. Det vil ske ved, at sektionerne på udløbsledningen undersøges, mens der er tryk på ledningen.
Reparationsarbejdet ved den utætte samling er sket uden, at der har været behov for at udnytte en tilladelse til kystnært overløb.
Sideløbende med kontroltests startes retableringsarbejderne ved de fritlagte samlinger, så overdækningerne retableres.

Uge 13 - Der arbejdes fortsat med tætning i denne lidt forkortede arbejdsuge, grundet Påske.

Uge 12 - Tætningen af ledningen påbegyndes her inden påske og forventes udført midt i april. Derefter skal udbedringen testes, samt ledningen undersøges for andre utætheder. Når der er tilstrækkelig sikkerhed for at alt er tæt, udføres retablering af overdækningen ved de samlinger, hvor denne har været åbnet. Herefter udtages et antal vandprøver ved det normale faste prøvested, som så forhåbentlig kan bekræfte, at vandkvaliteten igen er god.

Uge 11 - Der arbejdes fortsat på at skabe sikre arbejdsforhold for dykkerne, så undersøgelser, planlægning og reparationen kan fortsætte.

Uge 10 – Der arbejdes fortsat på at skabe sikre arbejdsforhold for dykkerne i hulrummet mellem ledningsoverdækningen og ledningen. Dykkerne har i denne uge været udfordret af, at der skrider materiale fra landsiden ind i hulrummet. Der er blevet fjernet en del allerede, men materialet bliver ved med at vandre. Planen er, at der nu skal skabes skråningsstabilitet ved at etablere et skot på tværs, som kan holde på materialet og ultimativt sikre, at dykkerne ikke bliver fanget inde i ledningen som følge af nedskridende materiale. Når dykkerne har fået skabt sikre arbejdsforhold og god sigtbarhed, kan undersøgelserne af bruddet og planlægningen af det videre reparationsarbejde fortsættes.

Uge 9 - Oprensningen fortsættes.

Uge 8 - Der arbejdes fortsat på at skabe sigtbarhed ved samlingen nede i byggegruben. Arbejdet har været udfordret af meget nedbør de seneste dage, da utætheden i samlingen gør, at sigtbarheden forringes hver gang, der kommer vand ud i ledningen. Derudover har der været nedbrud på noget af mandskabets udstyr. Dykkerne er dog optimistiske, da de i denne uge er nået op på 10 centimeters sigtbarhed, hvilket er 10 cm mere end i sidste uge. Vi håber det holder tørvejr i næste uge, så den videre planlægning af reparation kan igangsættes.

Uge 7 - Oprensningen fortsættes. 

Uge 6 - Dykkeren arbejder på oprensningen af sand og sten over og under udløbsledningen, så der kan etableres sikre arbejdsforhold og bedre sigtbarhed, når de skal dykke under overdækningen.

Uge 5 - Novafos har fundet en utæthed på udløbsledningen ved Skovshoved, ved samling MS2, som er placeret under græsarealet mellem pumpestationen og kystlinjen. Da der på grund af slam og ophvirvlet materiale stadig ikke er sigtbarhed i vandet, er det baseret på, hvad dykkeren kan føle sig frem til. Dykkeren kan føle, at der er knækket noget af de øvre hjørner ved muffen ved samlingen. Der pågår stadig pumpning af slam og ophvirvlet materiale for at forbedre og sikre arbejdsforholdene for dykkeren. Herefter skal der fjernes en del slam mv. for at skabe sigt til nærmere vurdering af utætheden og hvorledes tætningen kan udføres.

Uge 4 - Der arbejdes fortsat på oprensning af slam mellem ledningsoverdækningen og selve ledningen. Formålet med oprensningen er at skabe sigtbarhed for de dykkere, som arbejder i udgravningen. På nuværende tidspunkt føler dykkerne sig frem uden sigtbarhed og under trange arbejdsforhold, når de håndterer og positionerer sugeslangen. Når slammet oven på og omkring udløbsledningen er fjernet, og vandet er mere klart, skal der udføres test ved samlingen. Novafos håber, at testen kan udføres i slutningen af næste uge/start af ugen efter (uge 5-6). Novafos er i gang med at planlægge alternative arbejdsprocesser for de resterende samlinger, hvis det viser sig, at utætheden ikke er på ledningen ved den nuværende udgravning.

Uge 3 - Der arbejdes på at oprense slam mellem ledningsoverdækningen og selve ledningen. Slammet består af et meget tæt lag sediment, som har lagt sig på ledningen hen over årene. Frostvejret skaber udfordringer for opsugningen, da materialet både fryser og er meget fast og sejt i sin form. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at anvende en alm. slamsuger, og derfor sker oppumpning nu i stedet med en tørstofsuger til særskilt vogn.

Uge 2 - Der skåret et inspektionshul i ledningens overdækning. Dykkerne har været nede under overdækningen, som er fyldt med plumret vand. For at skabe sigtbarhed og grundlag for test af om utæthed er ved denne samling, skal det plumrede vand bortsuges. I øjeblikket er slanger og sedimentationscontainer ved at blive klargjort til at kunne opsuge det plumrede vand og lede det via sedimentationscontainer til kloaksystemet.

Dykkerne anvender ventetiden til at forberede arbejde med at forstærke de samlinger, som er placeret ved de tidligere udførte inspektionshuller i overdækningen over ledningen.

Da det ifm. med arbejdet ikke kan undgås, at kloakvand kommer i forbindelse med luften, kan der, tæt ved stensætningen på kystlinjen, samt ifm. oppumpningen af det plumrede vand fra udgravningen på land, desværre forekomme midlertidige lokale lugtgener af kloakvand.

Uge 1 – Der er opstartet udgravning inde på land ved en samling på udløbsledningen, som er placeret ca. midt mellem stensætningen ved kystkanten og pumpestationens bygværk. Ledningens overdækning er fritlagt i udgravningen.

2023

Uge 52 – Ophold grundet juleferie.

Uge 51 – Udførte test under stensætningen giver anledning til at søge efter utætheder på landsiden. Der graves derfor på græsarealet fra stensætningen og op til pumpestationen de kommende uger. Ophold i arbejdet op mod jul, grundet stormvarsel.

Uge 49 - Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter arbejderne ved det ledningsstræk, der ligger under stensætningen foran bølgeskærmen. Arbejdet kræver bl.a., at der flyttes mere af stensætningen end først planlagt.

Uge 48 – På grund af blandt andet vind- og vejrforhold er de planlagte arbejder ved ledningsstrækket under stensætningen blevet forsinkede.

Uge 47 - Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter arbejderne ved det ledningsstræk, der ligger under stensætningen foran bølgeskærmen. 

Uge 46 – Undersøgelserne har vist, at der ikke er utætheder på den del af ledningsstrækket, der netop er undersøgt, dvs. det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Det næste ledningsstræk, der skal undersøges er beliggende under stensætningen foran bølgeskærmen og kræver blandt andet fjernelse af en del af stensætningen. Forberedelse af undersøgelsesarbejdet påbegyndes i slutningen af denne uge.

Uge 45 - Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Undersøgelserne omfatter skærearbejder, løft af betonoverdækning og udførelse af test for placering af utæthed.

Uge 44 – På grund af den kraftige østenvind er de planlagte arbejder igen blevet forsinket og udskudt. Strøm- og bølgeforhold har bl.a. gjort, at den tidligere udførte oprensning er skredet ned i arbejdsområdet, hvilket har betydet, at oprensningen delvist har skulle udføres igen.

Uge 43 – Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Arbejdet ved det kystnære ledningsstræk forventes at fortsætte i uge 44.

Uge 42 – Der er foretaget oprensning ved ledningsstrækket helt tæt på kysten, men på grund af kraftig vind er ugens planlagte skærearbejder blevet sat på pause og udskudt en uges tid.

Uge 41 – Undervandsarbejdet fortsættes: Undersøgelserne har vist, at der ikke er utætheder på den del af ledningsstrækket, der netop er undersøgt, dvs. det ledningsstræk, der ligger nordvest for træbroen. Som forebyggende tiltag vil det netop undersøgte ledningsstræk (nordvest for træbroen) blive tætnet og undersøgelserne af spildevandsledningen fortsætter på det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Arbejdet ved det kystnære ledningsstræk forventes at fortsætte i uge 42.

Uge 40 – Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af den del af spildevandsledningen, der ligger tættere på land (nordvest for træbroen). Undersøgelserne kræver blandt andet, at en større betonoverdækning skæres fri og løftes af for at komme til selve spildevandsledningen. 

Uge 39 – Undervandsarbejdet fortsættes: Ved hjælp af dykkere foretages yderligere undersøgelser af spildevandsledningen på ledningsstrækningen tættere på land (nordvest for træbroen). Da der er tale om et ledningsstræk, der er svært tilgængeligt, kommer undersøgelserne til at strække sig ind i uge 40 og 41.

Uge 38 - Undervandsarbejde indledes: Ved hjælp af dykkere er den del af spildevandsledningen, som ligger i kajakpolo-bassinet blevet undersøgt, men her er ikke konstateret lækage.

Uge 37 - De indledende forberedelser til yderligere undersøgelser og reparationsarbejderne påbegyndes: flytning af flydebroer i kajakpolo-anlægget og tilrigning af flåde med diverse materiel.

Badning og vandsport frarådes

Badning, vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt frarådes ved Skovshoved Havbad, indtil utætheden på spildevandsledningen er udbedret og vandprøver kan bekræfte, at vandkvaliteten igen er god. Indtil da kan badning foregå ved Skovshoved Syd eller ved en af Gentofte Kommunes øvrige badesteder.

Vi opfordrer til, at kommunens anbefalinger samt de nødvendige afspærringer under Novafos’ reparationsarbejde respekteres.

Frarådning af badning, vandsport og andre aktiviteter sker i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan tjekke den aktuelle badevandskvalitet på badevand.dk


Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk