Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Regulativ for hønsehold

Her kan du læse reglerne for hønsehold i Gentofte Kommune.

Regulativ for hønsehold i Gentofte Kommune

1 Gyldighedsområde

1.1 Regulativet er gældende for hønsehold i Gentofte Kommune.

1.2 Såfremt der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller grundejerforening er bestemmelser, der regulerer forhold vedrørende hønsehold, er disse dog fortsat gældende, hvis bestemmelserne ikke er lempet i forhold til dette regulativ.

2 Regler for indretning og drift af hønsehold

2.1 Hver grundejer må højst holde otte høner.

2.2 Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og indhegnet hønsegård, der skal sikre, at hønsene ikke færdes frit.

2.3 Hønsehuset og hønsegården skal placeres mindst 2,5 m fra skel og i øvrigt opfylde krav om placering på grund jfv. Bygningsreglementets regler herom.

2.4 Hønseholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller lugtgener. Gødningen fra hønsene skal enten

  • opbevares i lukket beholder
  • umiddelbart iblandes jorden til gødningsformål eller
  • tilsættes sammen med kompost. 
     

2.5 Hvis hønseholdet giver anledning til væsentlige gener, kan der kræves afhjælpende foranstaltninger udført.

2.6 I tilfælde hvor der, til trods for afhjælpende foranstaltninger, stadig forekommer væsentlige gener fra hønseholdet, kan dette kræves fjernet.

3 Dispensation og klage

3.1 Afgørelser i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

3.2 Hvis individuelle forhold taler herfor, kan der dispenseres fra reglerne i pkt. 2.

4 Overtrædelser af regulativet

4.1 Overtrædelse af pkt. 2 i dette regulativ kan straffes med bøde.

 

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Bek. 366 af 10. maj 1992 og trådte i kraft den 1. april 1994.

Regulativet er senest revideret den 11. april 2017.