Gå til hoved indhold

Persondata i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse

Find information om, hvordan Affald og Genbrug behandler dine personoplysninger i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, hvad dine rettigheder er, og hvordan du kontakter os.

Underretning om behandling af personoplysninger

I forbindelse med din henvendelse, ansøgning eller anmeldelse til Affald og Genbrug, har du givet en række personoplysninger til os. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi skal give dig følgende oplysninger:  
 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger  
 4. Kategorier af personoplysninger  
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
 6. Opbevaring af dine personoplysninger  
 7. Dine rettigheder  
 8. Klage til Datatilsynet  
Disse oplysninger fremgår af det medsendte bilag: ”Sådan behandler vi dine oplysninger”.  

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Gentofte Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:  

Gentofte Kommune
Affald og Genbrug - Skadedyr
Bernstorffsvej 159
2920 Charlottenlund
CVR-nr.: 19438414
Telefon: 39 98 81 00
Mail: skadedyr@gentofte.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har generelle spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til den konkrete sag, beder vi dig kontakte den afdeling, som behandler sagen.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via e-mail:

databeskyttelse@gentofte.dk 

Brug Digital Post (angiv ”databeskyttelse” i emnefeltet), hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

Du kan også henvende dig telefonisk:

Tlf. 39 98 00 00

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle:

Datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger  

Vi behandler de personoplysninger, du har givet os, til følgende formål:  
 • At rottebekæmperen kan kontakte dig telefonisk og udføre besøg på adressen for at vurdere rottesagen og til eventuelt at skrive til dig/ejer vedrørende foranstaltninger.  
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er miljøbeskyttelsesloven, rottebekendtgørelsen og databeskyttelsesforordningens artikel 6 pkt. 1 litra e.  

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  
 • Almindelige personoplysninger: i form af navn, adresse, e-mail, telefonnummer og evt. titel/relation (ejer, lejer, forbipasserende osv.)   

Modtagere eller kategorier af modtagere  

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:  
 • Miljøstyrelsen modtager adressen med anmeldelsen. 
 • Kiltin A/S – Rottebekæmpelsesfirmaet, der arbejder for Gentofte Kommune. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Gentofte Kommune opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige for de opgaver, som kommunen skal løse eller så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivningen.

Oplysningerne arkiveres eller kasseres i øvrigt efter reglerne i arkivloven.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagen er lukket, herefter anonymiseres sagen, så kun adresse og sagsforløb fremgår. Anonymiserede sager gemmes i op til 20 år for at sikre bedst mulige data til brug for løsning af eventuelle fremtidige sager.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os (se kontaktoplysninger under punktet 'Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?').  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.  

Ret til begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på:


www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på:

www.datatilsynet.dk.

Lovpligtig indsamling af oplysninger

Det følger af miljøbeskyttelseslovens §17a og rottebekendtgørelsens §3, at du har pligt til straks at anmelde forekomst af rotter og i forbindelse hermed at meddele os dine personoplysninger til brug for behandlingen af sagen. Konsekvensen af ikke at anmelde rotter er potentiel politianmeldelse og bødestraf jf. miljøbeskyttelseslovens §110.