Sådan arbejder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR består af psykologer og logopæder. PPRs opgave er i samarbejde med forældre, pædagoger og lærere at skabe grobund for udvikling, læring og trivsel for enkelte børn/unge og for grupper.

PPRs medarbejdere søger gennem vejledende og rådgivende samtaler at videregive viden og indgå i dialog med de voksne omkring barnet, så de kan understøtte barnets udvikling bedst muligt. Vi arbejder på at styrke fællesskabernes muligheder for at give plads til alle børn – også børn med særlige udviklingsbehov.

PPRs medarbejdere vurderer løbende hvilke indsatser, der bedst tilgodeser denne udvikling. Målet er, at indsatser sker på det rette tidspunkt og så tidligt som muligt. På den måde gives barnet eller den unge de bedste muligheder for faglig og social trivsel i livet.

Hvem kan henvende sig?

Forældre til børn og unge (fra 0 år til barnet går ud af folkeskolen) og personale i dagtilbud, skoler, GFO og klub kan henvende sig til PPR.

Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan du få råd og vejledning hos PPR. Det kan handle om:

  • Spørgsmål i forbindelse med dit barns udvikling
  • Vanskeligheder med kommunikation, sprog og tale
  • Skoleproblemer af faglig og/eller trivselsmæssig karakter
  • Sociale/adfærdsmæssige vanskeligheder
  • Psykiske problemer
  • Spørgsmål i forbindelse med opdragelse

Sådan henvender du dig

Forældre kan henvende sig til PPR i samarbejde med dagtilbud eller skole, men forældre kan også kontakte PPR direkte.

Samarbejde

PPRs medarbejdere har tavshedspligt, hvilket betyder, at fortrolige informationer ikke videregives med mindre der er givet samtykke hertil. PPRs medarbejdere har dog også oplysningspligt, der indebærer skærpet pligt til at videreformidle oplysninger omkring bekymrende forhold for børn og unge.

 

Registrering og videregivelse af oplysninger

Gentofte Kommune registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på dette eller som samarbejder med kommunen.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. For afsluttede sager i PPR er arkiveringskravet 5 år. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver