Brobæk Mose

Brobæk Mose ligger i tilknytning med Gentofte Sø, og er til sammen det største kommunale grønne område. Området består af mange forskellige bevoksningstyper og har desuden et rigt dyre- og planteliv.

Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet.

Karakter

Gentofte Sø og Brobæk Mose er det største kommunale grønne område i Gentofte, og det rige og meget varierede dyre- og planteliv har tillige stor regional betydning.

Naturskoven i mosen plejes, så den naturlige udvikling af ny opvækst samt gamle væltede træer bevares, dog sikres det, at stierne er passable og sikre at færdes på. På de åbne arealer er der forekomster af mange sjældne urter som f.eks. gøgeurter, og plejen tilstræber at bevare disse lysåbne arealer.

Mosen er et særdeles godt eksempel på, hvorledes et moseområde udvikler sig, især fordi alle udviklingstrin i den såkaldte succession er til stede.

På siden "Rundt om Gentofte Sø", er der beskrevet en afmærket rute, som fører den besøgende gennem de mest interessante lokaliteter ved Gentofte Sø og i Brobæk Mose. Du kan læse mere om "Rundt om Gentofte Sø" her.

Arealet er ca. 121.000 kvm.

Beliggenhed

Nær Gentofte Sø med adgang fra Brogårdsvej og Søbredden.

Tilgængelighed

Stien langs Gentofte Sø kan benyttes af gangbesværede, men stierne gennem Brobæk Mose er belagt med træflis, og er derfor ikke egnede for gangbesværede.  

Læs om tilgængelighed ved Brobæk Mose via GodAdgang

Fredningsforhold

Brobæk Mose er fredet ved en deklarationsfredning fra 1988. Desuden er den udpeget som Natura 2000-område, beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 samt søbeskyttelseslinjen om Gentofte Sø.

Udviklingsplan

Gentofte Kommune har udarbejdet en ny udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose i 2012. Udviklingsplanen beskriver, hvordan de enkelte naturtyper skal plejes for at understøtte de særlige biologiske forhold i området.

Formålet med naturplejen af Gentofte Sø og Brobæk Mose er en sikring og forøgelse af områdets naturvidenskabelige, rekreative, pædagogiske og æstetiske værdier. Disse
værdier må betegnes som enestående i lokal og regional sammenhæng. Som eksempler kan nævnes:

  • Områdets betydning som levested for svømmefugle, vandplanter og orkidéer.
  • Områdets tilgængelighed og varierede udbud af muligheder for friluftsaktiviteter som gåture, cykling, fiskeri, lystsejlads, skøjteløb mm.
  • Områdets varierede landskab og relativt lave forureningsgrad.

Du kan læse udviklingsplanen for Gentofte Sø og Brobæk Mose her (pdf).

Ejerforhold og historie

Oprindelig har Brobæk Mose været en del af det søområde, der er opstået i en lavning i morænelandskabet. Tilgroning samt kulturpåvirkningen såsom vandstandsændringer, tørvegravning og tilplantning danner grundlaget for områdets karakter i dag.

I en periode blev området brugt af Niels Steensens Hospital til patienternes rekreation, og spor af gamle stier og 'solgryder'  findes endnu.

I 1988 overtog Gentofte Kommune Brobæk Mose, som siden er blevet drevet som offentligt grønt område.