Gå til hoved indhold

Persondata i Park og Vej - Handicapparkering

Find information om, hvordan Trafikteam i Park og Vej Miljø behandler dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, og hvordan du kontakter os.

Underretning om behandling af personoplysninger

I forbindelse med ansøgning, tilladelse, henvendelse, afgørelse eller tilsyn vedrørende handicappladser på kommunens veje og parkeringspladser, har du givet en række personoplysninger til os.
Efter databeskyttelsesforordningen  skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 
Vi skal give dig følgende oplysninger: 
 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
 4. Kategorier af personoplysninger 
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Opbevaring af dine personoplysninger 
 7. Dine rettigheder 
 8. Klage til Datatilsynet 
 9. Retten til at trække samtykke tilbage
Disse oplysninger fremgår af det medsendte bilag: ”Sådan behandler vi dine oplysninger”.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Gentofte Kommune
Park og Vej, Trafikteam 
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
CVR-nr.: 19438414
Telefon: 39 98 00 00
Mail: Park-Vej@gentofte.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har generelle spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til den konkrete sag, beder vi dig kontakte den afdeling, som behandler sagen.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via e-mail:

databeskyttelse@gentofte.dk 

Brug Digital Post (angiv ”databeskyttelse” i emnefeltet), hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

Du kan også henvende dig telefonisk:

Tlf. 39 98 00 00

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle:

Datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at kunne udføre myndighedsbehandling af ansøgninger, tilladelser, henvendelser, afgørelser og tilsyn ifm. handicapplads på kommunens veje og parkeringspladser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra e.

Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  
 • Almindelige personoplysninger: F.eks. navn, adresse, og økonomiske oplysninger
 • CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger: F.eks. helbredsoplysninger

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader i nogle tilfælde dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis henvendelsen har relevans for disse myndigheders opgavevaretagelse.

Opbevaring af dine personoplysninger

Gentofte Kommune opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige for de opgaver, som kommunen skal løse eller så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivningen. 
Oplysningerne arkiveres eller kasseres i øvrigt efter reglerne i arkivloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os (se kontaktoplysninger under punktet 'Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?').  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.  

Ret til begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på
www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på:

www.datatilsynet.dk.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.