Gå til hoved indhold

Persondata i Natur og Miljø

Find information om, hvordan Natur og Miljø behandler dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, og hvordan du kontakter os.

Underretning om behandling af personoplysninger

I forbindelse med din henvendelse, ansøgning eller anmeldelse til Natur og Miljø, har du givet en række personoplysninger til os. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Vi skal give dig følgende oplysninger:  

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  
  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
  3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger  
  4. Kategorier af personoplysninger  
  5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
  6. Opbevaring af dine personoplysninger  
  7. Dine rettigheder  
  8. Klage til Datatilsynet  
Disse oplysninger fremgår af det medsendte bilag: ”Sådan behandler vi dine oplysninger”.  

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Gentofte Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Gentofte Kommune
Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
CVR-nr.: 19438414
Telefon: 39 98 85 75
Mail: miljo@gentofte.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har generelle spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til den konkrete sag, beder vi dig kontakte den afdeling, som behandler sagen.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via e-mail:

databeskyttelse@gentofte.dk 

Brug Digital Post (angiv ”databeskyttelse” i emnefeltet), hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

Du kan også henvende dig telefonisk:

Tlf. 39 98 00 00

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle:

Datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysningerne om dig er at kunne besvare din henvendelse og/eller håndtere de øvrige myndighedsopgaver, som henvendelsen giver anledning til.  
Dette kan fx være spørgsmål vedrørende miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, kystbeskyttelse, jordforurening eller vand samt VVM - Vurdering af Virkningen på Miljøet. 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra e. 
Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  
  • Almindelige personoplysninger: F.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 
  • Evt. CPR-nummer til entydig identifikation ved forsendelse af Digital Post.  

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader i nogle tilfælde dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis henvendelsen har relevans for disse myndigheders opgavevaretagelse. 
Det kan fx være Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen.  

Opbevaring af dine personoplysninger

Gentofte Kommune opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige for de opgaver, som kommunen skal løse eller så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivningen.  
Oplysningerne arkiveres eller kasseres i øvrigt efter reglerne i arkivloven. 
Vi opbevarer dine personoplysninger jf. reglerne i arkivloven. Henvendelser, ansøgninger og anmeldelser til Natur og Miljø har status som ”Bevaringsværdige” og arkiveres og opbevares i overensstemmelse hermed. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os (se kontaktoplysninger under punktet 'Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?').  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.  

Ret til begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på
www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på:

www.datatilsynet.dk.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.