Gå til hoved indhold

Persondata i Affald og Genbrug

Find information om, hvordan Affald og Genbrug behandler dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, og hvordan du kontakter os.

Underretning om behandling af personoplysninger

I forbindelse med din henvendelse eller anmeldelse til Affald og Genbrug, har du givet en række personoplysninger til os. Efter databeskyttelsesforordningen  skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 
Vi skal give dig følgende oplysninger: 
 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
 4. Kategorier af personoplysninger 
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Opbevaring af dine personoplysninger 
 7. Dine rettigheder 
 8. Klage til Datatilsynet 
Disse oplysninger fremgår af det medsendte bilag: ”Sådan behandler vi dine oplysninger”. 

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Gentofte Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Gentofte Kommune
Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159
2920 Charlottenlund
CVR-nr.: 19438414
Telefon: 39 98 81 00
Mail: renovation@gentofte.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har generelle spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til den konkrete sag, beder vi dig kontakte den afdeling, som behandler sagen.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via e-mail:

databeskyttelse@gentofte.dk 

Brug Digital Post (angiv ”databeskyttelse” i emnefeltet), hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

Du kan også henvende dig telefonisk:

Tlf. 39 98 00 00

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle:

Datatilsynet.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysningerne om dig er at kunne besvare din henvendelse og/eller håndtere øvrig sagsbehandling, som henvendelsen giver anledning til.

Dette kan fx være spørgsmål vedrørende indsamling og håndtering af affald, anvisning af byggeaffald og brug af genbrugsplads.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra e i forbindelse med myndighedsudøvelse inden for

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger: F.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Evt. CPR-nummer til entydig identifikation ved forsendelse af Digital Post.
Vi indhenter desuden ejer- og ejendomsoplysninger fra offentlige registre (DAR, CVR, EJF, og BBR, og Kortforsyningen).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader i nogle tilfælde dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis henvendelsen har relevans for disse myndigheders opgavevaretagelse.

Vi videregiver desuden oplysningerne til private virksomheder, som Gentofte Kommune samarbejder med, og som forestår indsamling og transport af affald i Gentofte Kommune.

Opbevaring af dine personoplysninger

Gentofte Kommune opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige for de opgaver, som kommunen skal løse eller så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivningen.
Dine oplysninger opbevares i vores fagsystemer. Det er kun de medarbejdere, der har en saglig, arbejdsmæssig grund, der må behandle dine personoplysninger.
Oplysningerne arkiveres eller kasseres i øvrigt efter reglerne i arkivloven.
Vi opbevarer dine personoplysninger jf. reglerne i arkivloven. Anmeldelser om farligt affald til Affald og Genbrug har status som ”Bevaringsværdige” og arkiveres og opbevares i overensstemmelse hermed.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på:


www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på:

www.datatilsynet.dk.