Gå til hoved indhold

Badning og vandsport frarådes ved Skovshoved Havbad

Der er konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. På grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning og ophold på vandet på det kraftigste. Forberedelser til reparationsarbejder bliver opstartet i uge 37.

Baggrund

På baggrund af forhøjede værdier af bakterier i badevandet ved Skovshoved Havbad har Gentofte Kommune siden torsdag den 10. august frarådet badning ved Skovshoved Havbad. Senere er også vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt blevet frarådet.

I løbet af august har Gentofte Kommune og Novafos haft igangsat forskellige undersøgelser for at kortlægge kilden, og har i den forbindelse konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. Lækagen betyder, at der særligt under kraftig regn udledes regnopblandet spildevand i umiddelbar nærhed af havbadet.

Den pågældende spildevandsledning er en overløbsledning, der normalt bruges til at aflaste afløbssystemet, når det regner kraftigt, så der ikke sker opstuvning af regnopblandet spildevand i kældre og på terræn. Overløbsledningen har udløb ca. 1,5 km fra kysten og giver under normale forhold sjældent anledning til spildevandspåvirkning helt inde ved kysten.

Plan for reparationsarbejder

Kommunens forsyningsselskab Novafos arbejder på højtryk for, at reparation af spildevandsledningen kan udføres snarest muligt. Der er tale om kompliceret arbejde, da alt foregår under vand og beton. I løbet af de næste uger påbegyndes forberedelserne til reparationsarbejderne af spildevandsledningen:

Uge 37 - De indledende forberedelser til yderligere undersøgelser og reparationsarbejderne påbegyndes: flytning af flydebroer i kajakpolo-anlægget og tilrigning af flåde med diverse materiel.

Uge 38 - Undervandsarbejde indledes: Ved hjælp af dykkere er den del af spildevandsledningen, som ligger i kajakpolo-bassinet blevet undersøgt, men her er ikke konstateret lækage.

Uge 39 – Undervandsarbejdet fortsættes: Ved hjælp af dykkere foretages yderligere undersøgelser af spildevandsledningen på ledningsstrækningen tættere på land. I slutningen af ugen gennemgås resultaterne af undersøgelserne og der lægges en plan for det fremadrettede arbejde.

Tidshorisont

Så snart Novafos har resultaterne fra undersøgelserne, kan vi komme med en nærmere vurdering af, hvor lang tid selve reparationsarbejderne kommer til at tage. Den foreløbige vurdering er, at reparationen som minimum kommer til at vare fire uger. Dette forudsat, at omfanget og kompleksiteten af lækagen ikke er stor. Dertil kan vejrforhold spille en rolle i forhold til varigheden af reparationsarbejderne.

Foto: Novafos reparationsarbejde

Badning og vandsport frarådes

Badning, vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt frarådes ved Skovshoved Havbad, indtil utætheden på spildevandsledningen er udbedret og vandprøver kan bekræfte, at vandkvaliteten igen er god. Indtil da kan badning foregå ved Skovshoved Syd eller ved en af Gentofte Kommunes øvrige badesteder.

Vi opfordrer til, at kommunens anbefalinger samt de nødvendige afspærringer under Novafos’ reparationsarbejde respekteres.

Frarådning af badning, vandsport og andre aktiviteter sker i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mere information

Hjemmesiden bliver opdateret, så snart vi ved mere om det videre forløb.

Du kan tjekke den aktuelle badevandskvalitet på badevand.dk

Ønskes yderligere oplysninger, henviser vi til Natur og Miljø tlf. 39 98 85 75.