Gå til hoved indhold

Vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2024

Kommunalbestyrelsen skal i følge planloven inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, som sætter retningen for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Kommuneplanstrategi 2024 tager afsæt i nedenstående tre temaer:

  • Klimahandling på vej mod 2050
  • Byens rum som ramme om liv og fællesskaber med et grønt og bæredygtigt perspektiv
  • Arkitektonisk kvalitet i et grønt Gentofte

Temaerne udgør den røde tråd for arbejdet med revisionen af kommuneplanen, som vil blive revideret i sin helhed. Læs om kommuneplanen

Læs Kommuneplanstrategi 2024

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 12. oktober 2023 enstemmigt vedtaget  Kommuneplanstrategi 2024.

Klagevejledning

Ved offentlig bekendtgørelse af planer vedtaget i henhold til planloven kan der klages over retlige spørgsmål til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer).

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på Nævnenes hus

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Kommuneplanstrategien er offentligt bekendtgjort den 17. oktober 2023.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til plan-byg@gentofte.dkeller Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen blive afvist fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Nævnenes hus

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til planlovens § 62.