Gå til hoved indhold

Forslag til lokalplan 430 for Mesterlodden og tillæg 2 til Kommuneplan 2021

Forslagene er i offentlig høring fra den 3. februar 2022 til og med den 31. marts 2022.

Formålet med planforslagene er at skabe et nutidigt plangrundlag for området.

Planforslagene fastsætter blandt andet en bebyggelsesprocent på 80 og en maksimal bebyggelseshøjde på 12 m. Områdets anvendelse er fortsat erhverv i form af håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 31. januar 2022 med 18 stemmer (C, A, B, F og V) for og 1 stemme (Ø) imod vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 430 for Mesterlodden og forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten opfordrer borgerne til at indsende høringssvar der kan forhindre at der gives mulighed for at bygge huse i op til 3 etager tæt på og indover skovbyggelinjen ved Gammelmosen.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus, rådhushallen Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00.
Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til borgermødet

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her

Digital deltagelse

For at deltage i det digitale borgermøde skal du have en computer, tablet eller telefon med internet-adgang.

På dagen for borgermødet skal du gå ind via:

Digital deltagelse i borgermødet via Facebook

Hvis du har behov for teknisk assistance eller andre spørgsmål til borgermødet, kan du sende en mail til jbf@gentofte.dk 

Høringsfrist den 31. marts 2022

Har du bemærkninger til forslagene kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i de digitale planer.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget.

Se indkomne kommentarer til kommuneplantilægforslaget

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

De forøgede byggemuligheder, der følger af lokalplanen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, idet den eksisterende anvendelse fastholdes.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 3. februar 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 3. februar 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs  – Telefon direkte 39 98 37 15.