Gå til hoved indhold

Forslag til lokalplan 426 for Tuborg Haveby

Forslaget er i offentlig høring fra den 3. marts 2022 til og med den 5. maj 2022.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastholde områdets anvendelse til kolonihave med enkelte helårsboliger og fastsætte ensartede bestemmelser for omfang og placering af nye kolonihavehuse.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 28. februar 2022 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til lokalplan 426 for Tuborg Haveby i offentlig høring.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus, rådhushallen, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00.

Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til  borgermøde

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her

Digital deltagelse

For at deltage i det digitale borgermøde skal du have en computer, tablet eller telefon med internet-adgang.

På dagen for borgermødet skal du gå ind via:

Digital deltagelse i borgermødet via Facebook

Hvis du har behov for teknisk assistance eller andre spørgsmål til borgermødet, kan du sende en mail til jbf@gentofte.dk 

Høringsfrist den 5. maj 2022

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til forslaget.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport. 
Lokalplanforslaget har karakter af en bevarende lokalplan og muliggør kun anlæg og bebyggelser af begrænset omfang, hvorfor miljøpåvirkningen forventes at være stærkt begrænset.

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 3. marts 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 3. marts 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jonas Bromand Fuchs – Telefon direkte 39 98 37 15.