Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby

Forslaget er i offentlig høring fra den 3. november 2022 til og med den 1. december 2022.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastholde områdets anvendelse til kolonihave med enkelte helårsboliger og fastsætte ensartede bestemmelser for omfang og placering af nye kolonihavehuse.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2022 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby i offentlig høring.

Lokalplanforslaget er identisk med Lokalplan 426, der blev endeligt vedtaget den 20. juni 2022. På grund af Tuborg Havebys karakteristiske smalle havestykker, var det nødvendigt, at lokalplanen suppleredes af en servitut der sikrede tilfredsstillende brandforhold. Da servituttens tinglysning afhang af en matrikulær ændring, kunne man ikke nå at tinglyse servitutten, inden for 8 uger efter Lokalplan 426's vedtagelse, hvorfor lokalplanen bortfaldt, jf. planlovens § 32, stk. 2. Gentofte Kommune har derfor udarbejdet Lokalplan 442, hvis indhold er identisk med Lokalplan 426.

Høringsfrist den 1. december 2022

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til forslaget.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport. 
Lokalplanforslaget har karakter af en bevarende lokalplan og muliggør kun anlæg og bebyggelser af begrænset omfang, hvorfor miljøpåvirkningen forventes at være stærkt begrænset.

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 3. november 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 3. november 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jonas Bromand Fuchs – Telefon direkte 39 98 37 15.