Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2021

Forslagene er i offentlig høring fra den 1. december 2022 til og med den 2. februar 2023.

Lokalplanen udlægger et byggefelt og giver mulighed for at nedrive det eksisterende hus samt mulighed for opførelse af en ny bolig i form af en villa i 2 etager i maksimalt 7,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Desuden omfatter lokalplanen bestemmelser om at det skrå højdegrænseplan skal overholdes som der er praksis for i villakvarterer.

Forslag til Tillæg 6 skal give mulighed for, at ejendommen på Vangede Bygade 52 kan nedrives ved at den udtages fra Kommuneplan 2021, hvor den er udpeget som bevaringsværdig.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 28. november 2022 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus torsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00, hvor planforslaget vil blive præsenteret.

Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til borgermødet

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her  

Digital deltagelse

For at deltage i det digitale borgermøde skal du have en computer, tablet eller telefon med internet-adgang.

På dagen for borgermødet skal du gå ind via:

Digital deltagelse i borgermødet via Facebook  

Hvis du har behov for teknisk assistance eller andre spørgsmål til borgermødet, kan du sende en mail til dcsk@gentofte.dk

Høringsfrist den 2. februar 2023

Har du bemærkninger til forslagene kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til forslag til Lokalplan 441.

Se indkomne kommentarer til forslag til Tillæg 6

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport. 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 1. december 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 1. december 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt David Kreutzer – Telefon direkte 39 98 31 03.