Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger

Forslaget er i offentlig høring fra den 22. juni 2023 til og med den 23. august 2023.

Formålet med lokalplanforslaget er at sikre kommunens grønne vejbillede

Forslaget til Lokalplan 438 vil fastlægge bindende bestemmelser for placering og begrønning af sekundære bebyggelser langs/i skel mod vej.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2023 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger i offentlig høring.

Høringsfrist den 23. august 2023

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til forslaget.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 22. juni 2023, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til og med den 21. juni 2024.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Planlægger Mette Melcher – Mail: metm@gentofte.dk Telefon direkte 39 98 31 06.