Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 med ledsagende miljørapport

Forslagene er i offentlig høring fra den 22. december 2022 til og med den 23. februar 2023.

GPP Arkitekter har fremsendt et forslag til ny bebyggelse på ejendommen Hyldegårdsvej 53, hvorfor Gentofte Kommune har udarbejdet et lokalplanforslag. Dertil er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Planerne giver mulighed for nedrivning af den eksisterende bilforretning og værksted med henblik på opførelse af 13 nye boliger i 3 etager i maksimalt 12 meters højde, med tagterrasser, forhaver og et mindre fælles grønt område samt underjordisk parkering.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 19. december 2022 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 med ledsagende miljørapport i offentlig høring.

Borgermøde 

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus tirsdag den 31. januar 2023 kl. 19.00, hvor planforslaget vil blive præsenteret.

Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til borgermødet

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her   

Digital deltagelse

For at deltage i det digitale borgermøde skal du have en computer, tablet eller telefon med internet-adgang.

På dagen for borgermødet skal du gå ind via:

Digital deltagelse i borgermødet via Facebook  

Hvis du har behov for teknisk assistance eller andre spørgsmål til borgermødet, kan du sende en mail til dcsk@gentofte.dk

Høringsfrist den 23. februar 2023

Har du bemærkninger til forslagene kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til forslag til Lokalplan 434.

Se indkomne kommentarer til forslag til Tillæg 5

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslagene forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der udarbejdes en miljørapport.

Trafikken på Hyldegårdsvej udleder støj, der påvirker de udendørs opholdsarealer og forudsætter at der opføres støjreducerende foranstaltninger, hvorfor en ekstern rådgiver ligeledes har udarbejdet en støjrapport. Der skal graves ud til en parkeringskælder, hvilket kan medføre både støj- og vibrationsgener i anlægsfasen, hvorfor der i miljørapporten stilles krav til at gældende krav overholdes. Herudover er også jordbundsforhold samt lys- og skyggegener behandlet i miljørapporten.

Miljørapporten kan ses i den digitale lokalplan.

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 22. december 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 22. december 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt David Kreutzer – Telefon direkte 39 98 31 03.