Gå til hoved indhold

Forslag til lokalplan 428 for Kildeskovshallen

Lokalplanforslaget og ledsagende miljørapport er i offentlig høring fra den 23. juni 2022 til og med den 8. september 2022.

Formålet med lokalplanforslaget er, at der ved Kildeskovshallen kan opføres en bygning, der kan rumme et 25-meter svømmebassin og et undervisningsbassin i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Udover svømmebassiner vil bygningen kunne anvendes til kontor, klubfaciliteter, depoter, omklædning/brus/toilet samt andre for hallens funktion nødvendige rum.

De væsentligste og bærende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske træk i området vil i sin helhed blive bevaret. Den fremtidige bygning placeres i den nordvestlige del af området, og bygningens højde og udtryk skal være tilpasset eksisterende bebyggelse.

Miljørapporten kan ses under afsnittet Miljøvurdering i det digitale lokalplanforslag.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 20. juni 2022 med 15 stemmer (C, A og V) for og 3 stemmer (Marie Brixtofte (B), F og Ø) imod, mens 1 (Ane Palsberg (B)) undlod at stemme vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen sammen med ledsagende miljørapport i offentlig høring.

Mindretalsudtalelser

Marie Brixtofte (B), F og Ø stemte imod, ”idet vi mener, at det vil være imod hensigten med fredningen og ødelæggende for de landskabsarkitektoniske kvaliteter på området at bebygge det yderligere, og vi desuden ikke mener, at projektet for en ny svømmehal er tilstrækkeligt belyst til at sende det i offentlig høring på nuværende tidspunkt.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus, rådhushallen Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund mandag den 15. august 2022 kl. 19.00.
Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til borgermødet

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her   

Digital deltagelse

For at deltage i det digitale borgermøde skal du have en computer, tablet eller telefon med internet-adgang.

På dagen for borgermødet skal du gå ind via:

Digital deltagelse i borgermødet via Facebook 

Hvis du har behov for teknisk assistance eller andre spørgsmål til borgermødet, kan du sende en mail til jve@gentofte.dk 

Høringsfrist den 8. september 2022

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til forslaget.

Miljøvurdering 

Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at lokalplanen vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som er i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. Jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Miljørapporten kan ses i den digitale lokalplan.

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 23. juni 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 23. juni 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jonna Vestergaard – Telefon direkte 39 98 31 02.