Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 427 for ejendommen Sauntesvej 13 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Forslagene er i offentlig høring fra den 2. juni 2022 til og med den 25. august 2022.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse til helårsbeboelse med en blanding af etageboliger og villaer.

Derudover vil lokalplanforslaget gøre det muligt at omdanne ejendommen Sauntesvej 13 fra erhverv til boligformål.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2022 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 427 for ejendommen Sauntesvej 13 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus, rådhushallen Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund onsdag den 17. august 2022 kl. 19.00.
Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til borgermødet

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her  

Digital deltagelse

For at deltage i det digitale borgermøde skal du have en computer, tablet eller telefon med internet-adgang.

På dagen for borgermødet skal du gå ind via:

Digital deltagelse i borgermødet via Facebook  

Hvis du har behov for teknisk assistance eller andre spørgsmål til borgermødet, kan du sende en mail til jsg@gentofte.dk 

Høringsfrist den 25. august 2022

Har du bemærkninger til forslagene kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i de digitale planer.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget.

Se indkomne kommentarer til kommuneplantilægforslaget

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslagene ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 2. juni 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til og med den 1. juni 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto González  – Telefon direkte 39 98 31 04.