Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Forslagene er i offentlig høring fra den 23. juni 2022 til og med den 8.september 2022.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastlægge områdets anvendelse til boligområde, helårsbeboelse samt at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter.

Derudover fastlægger forslaget, at der kan opføres 5 boliger i form a villaer i 3 etager, hvor den 3. etage dog skal være tagterrasse. Boligerne skal opføres med én fælles have.

Forslaget til tillæg 1 skal give mulighed for, at der på Broholms Allé 7a kan opføres boliger i 3 etager samt at matrikler, der sidenhen udstykkes, skal have en minimum grundstørrelse på 300m2.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 20. juni 2022 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a og forslag til Tillæg 1 sammen med ledsagende miljørapport i offentlig høring.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus, rådhushallen Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund tirsdag den 23. august 2022 kl. 19.00.

Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Tilmelding til borgermødet

For fysisk deltagelse i borgermødet på rådhuset kræves tilmelding.

Tilmelding til fysisk borgermøde skal foretages her  

Digital deltagelse

For at deltage i det digitale borgermøde skal du have en computer, tablet eller telefon med internet-adgang.

På dagen for borgermødet skal du gå ind via:

Digital deltagelse i borgermødet via Facebook 

Hvis du har behov for teknisk assistance eller andre spørgsmål til borgermødet, kan du sende en mail til dcsk@gentofte.dk 

Høringsfrist den 8. september 2022

Har du bemærkninger til forslagene kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i de digitale planer.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget.

Se indkomne kommentarer til kommuneplantilægforslaget

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget kan forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, da ejendommen som boliger kan ligge på er placeret lige op ad jernbanen. Der er i henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) udarbejdet en miljørapport, som er i offentlig høring sammen med tillægget.

Miljørapporten kan ses i den digitale lokalplan.

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 23. juni 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til indtil den 23. juni 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt David Kreutzer – Telefon direkte 39 98 31 03.