Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

Forslaget er i offentlig høring fra den 1. september 2022 til og med den 26. oktober 2022.

Kommunalbestyrelsen ønsker at kommunens villalokalplaner omfattes af lokalplaner der er tidssvarende med hensyn til anvendelse og byggemuligheder.

Lokalplan 414 er dels udarbejdet for at præcisere og opdatere bebyggelsesregulerende bestemmelser for garager, skure og andre sekundære bygninger, hvor efter de, som i kommunens øvrige villaområder, blot kan være i 1 etage. Der indsættes endvidere bestemmelse vedrørende den maksimale højde for sekundære bygninger i de tilfælde, hvor de udføres med symmetrisk sadeltag.

Endvidere fastlægges det som noget nyt, at bebyggelse på ejendommene Klampenborgvej 6 A, 6 B, 6 C, 8 A og 8 B kan opføres i maksimalt 1 etage. Derved udvides det område omkring søen i delområde B, hvor det af landskabsarkitektoniske hensyn er hensigtsmæssigt med lavere bebyggelse.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 29. august 2022 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej i offentlig høring.

Høringsfrist den 26. oktober 2022

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 1. september 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til og med den 1. september 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Planlægger Mette Melcher – Telefon direkte 39 98 31 06.