Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark

Forslaget er i offentlig høring fra den 27. april 2023 til og med den 22. juni 2023.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastholde området som et attraktivt villa- og etagebebyggelsesområde med helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 24. april 2023 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark i offentlig høring.

Høringsfrist den 22. juni 2023

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til forslaget.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 27. april 2023, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til og med den 26. april 2024.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto González – Telefon direkte 39 98 31 04.