Gå til hoved indhold

Forslag til Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen

Forslaget er i offentlig høring fra den 29. februar 2024 til og med den 25. april 2024.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastholde karakteren af området langs Kystvejen, ved at sikre, at ny bebyggelse mellem den eksisterende bebyggelse og Kystvejen kun opføres i en etage og maksimalt 4 meters højde.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 26. februar 2024 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen i offentlig høring.

Høringsfrist den 25. april 2024

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget

Miljøvurdering

Planen er omfattet af miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023). Da planen alene omfatter et mindre område på lokalt plan og alene angiver en mindre ændring i den eksisterende planlægning, er der i henhold til lovens § 8, stk. 2 foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Der lægges i vurderingen vægt på:

  • At planen har karakter af bevarende plan og indvirkningen i høj grad består af en bevaring af status quo, idet planen ikke muliggør nye projekter
  • At planen omfatter et mindre område og i øvrigt kun fastsætter regulering for 20-25 % af det område
  • At planen ikke ændrer arealanvendelsen eller muliggør en intensiveret arealudnyttelse
  • At planen ikke medfører overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier
  • At planen påvirker et anerkendt landskab (kysten, jf. kystnærhedszonen), men i begrænset omfang og positivt
  • Det er vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters raste og ynglepladser.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Se klagevejledning i forhold til miljøvurderingsloven

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 29. februar 2024, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst til og med den 28. februar 2025.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jonas Bromand Fuchs – Telefon direkte 39 98 37 15.