Gå til hoved indhold

Forslag til Kommuneplanstrategi 2024

Forslaget er i offentlig høring fra den 22. juni 2023 til og med den 24. august 2023.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen som forarbejde til den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2024 tager afsæt i de tre nedenstående temaer. Temaerne udgør den røde tråd for det kommende arbejde med revisionen af kommuneplanen, som vil blive revideret i sin helhed.

  • Klimahandling på vej mod 2050
  • Byens rum som ramme og liv og fællesskaber med et grønt og bæredygtigt perspektiv
  • Arkitektonisk kvalitet i et grønt Gentofte

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2023 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Kommuneplanstrategi 2024 i offentlig høring.

Indsend bemærkninger

Har du bemærkninger til forslag til Kommuneplanstrategi 2024, kan de indsendes senest torsdag den 24. august 2023 via mail: plan-byg@gentofte.dk

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes få væsentlig indvirkning på miljøet, da kommuneplanstrategien udgør en overordnet strategi for revisionen af kommuneplanen og ikke fastlægger en konkret anvendelse eller rammer for fremtidige anlægstilladelser. Der er derfor truffet afgørelse om, i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages, for så vidt angår retslige spørgsmål.
Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved at følge linket til klageportalen på forsiden af Nævnenes hus

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse, dvs. den 20. juli 2023.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog – Mail: annf@gentofte.dk Telefon direkte 39 98 31 08.

Læs mere