Dispensation til tilledning af kildevand på Klampenborg Galopbane

Gentofte Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til tilledning af kildevand til inder-området på Klampenborg Galopbane.

Dispensationen meddeles i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, da projektet overskrider kommunegrænsen. 

Dispensationen er meddelt henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, på en række vilkår, som fremgår af dispensationen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 78 i Lov om Naturbeskyttelse. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, dvs. evt. klage skal være indsendt senest den 31. marts 2021.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Lov om Naturbeskyttelse. Evt. retssag skal anlægges senest 31. august 2021. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.