Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på Richelieus Alle

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matr. nr. 17hs og 17kd, Richelieus Allé 10-12, 2900 Hellerup, i form af etablering af stensætning foran eksisterende kystbeskyttelsesmur.

Gentofte Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til Bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21. august 2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til Natur og Miljø på miljo@gentofte.dk eller telefon 39 98 85 75 senest den 29. marts 2019 med henvisning til sag GEO-2019-00135.

Ansøgningsmaterialet kan læses under dokumenter.