Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Gammelmosen

I forbindelse med LAR-projekt på Bank-Mikkelsens Vej giver Gentofte Kommune tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Gammelmosen samt meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Wissenberg A/S har den 15. december 2017, på vegne af Gentofte Kommune ved Gentofte Ejendomme, ansøgt om tilladelse til at udlede tag- og overfladevand til Gammelmosen samt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Ansøgningerne vedrører udledning fra Bank-Mikkelsens Vej, matr. nr. 8bk, Vangede, hvor der i forbindelse med renovering og opførelse af ny bebyggelse på ejendommen etableres et LAR-projekt, der har til formål at håndtere regnvand lokalt og dels at tilføre mere vand til Gammelmosen, hvor vandspejlsniveauet er langsom faldende.

Tilladelse til udledning er behandlet efter § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven samt Spildevandsbekendtgørelsen. Dispensation fra § 3 er behandlet efter Naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2. Tilladelse til udledning og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 er meddelt på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indsendt senest den 20. februar 2018.