Forlængelse af tilladelse til midlertidig udledning til Øresund

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af udledning af oppumpet grundvand fra anlægsprojekt i Strandvejsområdet, Hellerup.

Kort, der viser hvor grundvandet udledes til Øresund

Novafos er ved at anlægge en underjordisk regnvandstunnel i Hellerup, der har til formål at opsamle regnvand fra hele det centrale Hellerup og lede det ud i Øresund. Læs mere om projektet på Novafos’ hjemmeside: Læs om regnvandstunel i Hellerup

På grund af en forsinkelse i den oprindelige tidsplan, har Novafos søgt om forlængelse af eksisterende tilslutnings- og udledningstilladelse fra 8. april 2016 samt Tillæg til tilladelse af 27. maj 2016.

Tilladelse til forlængelse af midlertidig udledning til Øresund meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 726 af 1. juni 2016.

Forlængelse af tilladelsen giver ikke anledning til ændrede vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 29. december 2017.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.
Evt. retssag skal anlægges senest 30. maj 2018. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.