Hold øje med badevandet

Opdatering 11-04-2017. Som opfølgning på den midlertidige udledning af spildevand i marts måned, er der netop taget vandprøver fra Taarbæk Søbadeanstalt, Bellevue Strand, Charlottenlund Strand og Svanemøllestranden. Samtlige prøver overholder de vejledende grænseværdier for kystbadevand (BEK nr. 917 af 27/06/2016). Analyserne kan ses herunder.

 

Taarbæk Søbadeanstalt

Bellevue Strand

Charlottenlund Strand

Svanemøllestranden

Enterokokker, grænseværdi: 100 bakterier / 100 ml

15 / 100 ml

<15 / 100 ml

<15 / 100 ml

<15 / 100 ml

E.coli, grænseværdi: 250 bakterier / 100 ml

15 / 100 ml

<15 / 100 ml

<15 / 100 ml

<15 / 100 ml

 

I marts måned er det nødvendigt at udlede mekanisk renset spildevand i en periode på op til fire uger, fra Nordvands pumpestation på Skovshoved Havn. Hold øje med badevandet på www.badevand.dk.   

Udledningen sker, da Lynetteledningen midlertidigt skal lukkes for at blive omlagt ud for Tuborg Syd-grunden i Hellerup, hvor Danica Ejendomme bygger boliger.

Lynetteledningen er en spildevandsledning, der ligger i Øresund, og som leder spildevand til renseanlægget Lynetten på Amager.

I forbindelse med omlægningen etableres en såkaldt kontraventil, der forebygger udløb af spildevand ved brud på ledningen fremadrettet. 

Spildevandet opsamles og køres væk

Mens udledningen finder sted 1,6 kilometer ud for Skovshoved Havn, vil spildevandet blive mekanisk renset, så udledningen til Øresund begrænses mest muligt.

Det materiale, der opfanges, vil blive samlet i en container på Skovshoved Havn og transporteret bort med lastbil to gange dagligt. Containeren vil blive placeret i et telt for at reducere eventuelle lugtgener. Når udledningen er afsluttet, vil der blive udtaget vandprøver for at sikre, at vandkvaliteten er tilfredsstillende. 

Natur og Miljø, Gentofte Kommune, vurderer, at udledning til Øresund er den eneste reelle mulighed, mens Lynetteledningen bliver flyttet, og at det er miljømæssigt forsvarligt, da vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet derfor bliver kraftigt fortyndet.  

Hvad betyder det for badende og vandsportsudøvere?

Strøm- og vindforhold har afgørende betydning for, om udledningen 1,6 kilometer fra land midlertidigt vil påvirke badevandet langs kysten. Gentofte Kommune opfordrer til, at du følger badevandskvaliteten på www.badevand.dk, og ikke bader, hvis der er markeret med rødt flag. 

Hvis du tilmelder dig Nordvands sms-service på www.nordvand.dk/badevand, vil du modtage en besked, når udledningen begynder og slutter. Du kan læse mere om flytning af Lynetteledningen på www.nordvand.dk og om Tuborg Syd-byggeriet på www.tuborg-syd.dk

Arbejdet er tilrettelagt, så det er til mindst mulig gene. Der arbejdes derfor i døgndrift, så udledningen bliver så kortvarig som muligt. Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte Nordvand på telefon 39 45 67 00, mail nordvand@nordvand.dk eller Gentofte Kommune, Natur og Miljø på telefon 39 98 85 75, miljoe@gentofte.dk.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,