Nedsættelse af vandråd

Foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til et kommende vandråd for det såkaldte "Hovedvandopland 2.3 Øresund". Fristen for ansøgning er tirsdag den 31. januar 2017.

Interesserede kan sende en anmodning om oprettelse at et vandråd for hovedvandopland 2.3 Øresund og indstille forslag om et medlem og én suppleant til vandrådet.

Vandrådet består af højst 20 medlemmer. Baggrunden for initiativet er, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har haft udkast til en bekendtgørelse om vandråd i høring i efteråret 2016.

Hvornår er fristen for at indstille medlemmer til vandrådet?

Indstilling af medlemmer og suppleanter til vandrådet kan sendes til Gribskov Kommune som
varetager sekretariatsfunktionen for hovedvandoplandet på e-mail tms@gribskov.dk senest tirsdag den 31. januar 2017.

Tidsfristen er sat under den forudsætning, at bekendtgørelsen vedtages inden årets udgang. 

Send din indstilling til Gribskov Kommune som varetager sekretariatsfunktionen for hovedvandoplandet: tms@gribskov.dk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Bjørn Aaris-Sørensen, Gribskov Kommune på mail: basoe@gribskov.dk  eller tlf. nr. 72 49 68 13.

Jf. § 25 stk. 2 i Lov om vandplanlægning kan følgende organisationer og foreninger være medlem af et vandråd:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Hvad er vandrådets opgave?

Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd, kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres i forbindelse med vandområdeplanerne:
Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller
stærkt modificerede.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Gribskov Kommune, på e-mail: basoe@gribskov.dk
eller telefon 7249 6813.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,