Gentofte Kommune giver dispensation til reduktion af sivø i Springdammen

Gentofte Kommune giver hermed dispensation fra Naturbeskyttelsesloven på en række vilkår til reduktion af sivø ved opgravning i søen Springdammen.

Gentofte Kommune giver hermed dispensation til reduktion af sivø ved opgravning i søen Springdammen.

Dispensationen er behandlet efter Lov om Naturbeskyttelse, nr. 1217 af 28. september 2016. Reduktionen af sivøen skal ske i forbindelse med oprensning af bundsediment, til hvilket der er meddelt dispensation til 25. januar 2016. Den omhandlende sivø vurderes indenfor en årrække, at ville brede sig meget og afskære en lille bugt fra resten af søen. Søens afløb findes i denne bugt, hvorfor det er nødvendigt at sikre vandets frie bevægelighed. Dispensationen gives på en række vilkår, som kan ses i dispensationen nedenfor, under dokumenter.  

Natur og Miljø vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at indgrebet sker samtidig med oprensningen af bundsediment, for at forstyrre dyre- og planteliv mindst muligt.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de i Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte parter og foreninger. Klagefristen er 1. februar 2017.